Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

22 декември 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 045 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 300 641 782
  2.1 Вземания от МВФ 70 650 −1 418
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 229 991 2 199
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 417 7 629
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 463 −1 232
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 463 −1 232
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 764 286 −1 455
  5.1 Основни операции по рефинансиране 3 372 1 452
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 760 639 −3 059
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 275 151
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 43 143 −11 790
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 668 346 12 554
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 393 334 13 008
  7.2 Други ценни книжа 275 012 −455
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 056 0
9 Други активи 250 887 8 941
Общо активи 4 487 284 15 428
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 168 223 11 259
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 942 762 −42 109
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 266 518 −53 112
  2.2 Депозитно улеснение 676 242 11 006
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −3
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 19 521 6 627
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 295 799 −25 538
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 177 491 −19 610
  5.2 Други задължения 118 308 −5 928
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 286 072 66 537
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 6 507 −1 009
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 892 −77
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 892 −77
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 233 612 −263
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 487 284 15 428