Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému

22. decembra 2017
Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 379 045 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 300 641 782
  2.1 Pohľadávky voči MMF 70 650 −1 418
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 229 991 2 199
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 417 7 629
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 463 −1 232
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 16 463 −1 232
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 764 286 −1 455
  5.1 Hlavné refinančné operácie 3 372 1 452
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 760 639 −3 059
  5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 275 151
  5.6 Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 43 143 −11 790
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 2 668 346 12 554
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 2 393 334 13 008
  7.2 Ostatné cenné papiere 275 012 −455
8 Dlh verejnej správy v eurách 25 056 0
9 Ostatné aktíva 250 887 8 941
Aktíva spolu 4 487 284 15 428
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 168 223 11 259
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách 1 942 762 −42 109
  2.1 Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) 1 266 518 −53 112
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 676 242 11 006
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
  2.5 Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie 2 −3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 19 521 6 627
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 295 799 −25 538
  5.1 Verejná správa 177 491 −19 610
  5.2 Ostatné záväzky 118 308 −5 928
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 286 072 66 537
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 6 507 −1 009
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 892 −77
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 892 −77
  8.2 Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF 55 649 0
10 Ostatné záväzky 233 612 −263
11 Účty precenenia 364 946 0
12 Základné imanie a rezervné fondy 102 298 0
Pasíva spolu 4 487 284 15 428