Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

22. december 2017
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 379.045 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 300.641 782
  2.1 Terjatve do MDS 70.650 −1.418
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 229.991 2.199
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 39.417 7.629
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 16.463 −1.232
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.463 −1.232
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 764.286 −1.455
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 3.372 1.452
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 760.639 −3.059
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 275 151
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 43.143 −11.790
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 2.668.346 12.554
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 2.393.334 13.008
  7.2 Drugi vrednostni papirji 275.012 −455
8 Javni dolg v eurih 25.056 0
9 Druga sredstva 250.887 8.941
Skupaj sredstva 4.487.284 15.428
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.168.223 11.259
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 1.942.762 −42.109
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 1.266.518 −53.112
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 676.242 11.006
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 19.521 6.627
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 295.799 −25.538
  5.1 Sektor država 177.491 −19.610
  5.2 Druge obveznosti 118.308 −5.928
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 286.072 66.537
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 6.507 −1.009
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.892 −77
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 11.892 −77
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 55.649 0
10 Druge obveznosti 233.612 −263
11 Računi prevrednotenja 364.946 0
12 Kapital in rezerve 102.298 0
Skupaj obveznosti 4.487.284 15.428