Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

22.12.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 045 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 300 641 782
  2.1 SVF debitoru parādi 70 650 −1 418
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 229 991 2 199
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39 417 7 629
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 463 −1 232
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 463 −1 232
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 764 286 −1 455
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 3 372 1 452
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 760 639 −3 059
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 275 151
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 43 143 −11 790
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 668 346 12 554
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 393 334 13 008
  7.2 Pārējie vērtspapīri 275 012 −455
8 Valdības parāds euro 25 056 0
9 Pārējie aktīvi 250 887 8 941
Kopā aktīvi 4 487 284 15 428
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 168 223 11 259
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 942 762 −42 109
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 266 518 −53 112
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 676 242 11 006
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 19 521 6 627
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 295 799 −25 538
  5.1 Saistības pret valdību 177 491 −19 610
  5.2 Pārējās saistības 118 308 −5 928
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 286 072 66 537
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 6 507 −1 009
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 892 −77
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 892 −77
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 233 612 −263
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 487 284 15 428