Eurosystemets konsoliderede balance

22. december 2017
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 379.045 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 300.641 782
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 70.650 −1.418
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 229.991 2.199
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 39.417 7.629
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.463 −1.232
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.463 −1.232
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 764.286 −1.455
  5.1 Primære markedsoperationer 3.372 1.452
  5.2 Langfristede markedsoperationer 760.639 −3.059
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 275 151
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 43.143 −11.790
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 2.668.346 12.554
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 2.393.334 13.008
  7.2 Andre værdipapirer 275.012 −455
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.056 0
9 Andre aktiver 250.887 8.941
Aktiver i alt 4.487.284 15.428
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.168.223 11.259
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.942.762 −42.109
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 1.266.518 −53.112
  2.2 Indlånsfacilitet 676.242 11.006
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 2 −3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 19.521 6.627
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 295.799 −25.538
  5.1 Offentlig forvaltning og service 177.491 −19.610
  5.2 Andre forpligtelser 118.308 −5.928
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 286.072 66.537
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 6.507 −1.009
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 11.892 −77
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.892 −77
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.649 0
10 Andre forpligtelser 233.612 −263
11 Revalueringskonti 364.946 0
12 Kapital og reserver 102.298 0
Passiver i alt 4.487.284 15.428