Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

22. prosince 2017
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 379 045 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 300 641 782
  2.1 Pohledávky za MMF 70 650 −1 418
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 229 991 2 199
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 417 7 629
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 463 −1 232
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 463 −1 232
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 764 286 −1 455
  5.1 Hlavní refinanční operace 3 372 1 452
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 760 639 −3 059
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 275 151
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 43 143 −11 790
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 2 668 346 12 554
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 2 393 334 13 008
  7.2 Ostatní cenné papíry 275 012 −455
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 056 0
9 Ostatní aktiva 250 887 8 941
Aktiva celkem 4 487 284 15 428
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 168 223 11 259
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 942 762 −42 109
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 1 266 518 −53 112
  2.2 Vkladová facilita 676 242 11 006
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 19 521 6 627
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 295 799 −25 538
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 177 491 −19 610
  5.2 Ostatní závazky 118 308 −5 928
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 286 072 66 537
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 6 507 −1 009
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 892 −77
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 11 892 −77
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 55 649 0
10 Ostatní závazky 233 612 −263
11 Účty přecenění 364 946 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 102 298 0
Pasiva celkem 4 487 284 15 428