Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

22 grudnia 2017
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.045 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 300.641 782
  2.1 Należności od MFW 70.650 −1.418
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 229.991 2.199
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.417 7.629
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.463 −1.232
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.463 −1.232
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 764.286 −1.455
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 3.372 1.452
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 760.639 −3.059
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 275 151
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 43.143 −11.790
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.668.346 12.554
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.393.334 13.008
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 275.012 −455
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.056 0
9 Pozostałe aktywa 250.887 8.941
Aktywa razem 4.487.284 15.428
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.168.223 11.259
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.942.762 −42.109
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.266.518 −53.112
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 676.242 11.006
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 19.521 6.627
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 295.799 −25.538
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 177.491 −19.610
  5.2 Pozostałe zobowiązania 118.308 −5.928
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 286.072 66.537
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 6.507 −1.009
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.892 −77
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.892 −77
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0
10 Pozostałe pasywa 233.612 −263
11 Różnice z wyceny 364.946 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.487.284 15.428