Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

22 Δεκεμβρίου 2017
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 379.045 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 300.641 782
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 70.650 −1.418
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 229.991 2.199
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 39.417 7.629
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.463 −1.232
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.463 −1.232
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 764.286 −1.455
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 3.372 1.452
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 760.639 −3.059
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 275 151
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 43.143 −11.790
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.668.346 12.554
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.393.334 13.008
  7.2 Λοιποί τίτλοι 275.012 −455
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.056 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 250.887 8.941
Σύνολο ενεργητικού 4.487.284 15.428
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.168.223 11.259
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 1.942.762 −42.109
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.266.518 −53.112
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 676.242 11.006
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 19.521 6.627
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 295.799 −25.538
  5.1 Γενική κυβέρνηση 177.491 −19.610
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 118.308 −5.928
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 286.072 66.537
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 6.507 −1.009
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.892 −77
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.892 −77
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.649 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 233.612 −263
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 364.946 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.298 0
Σύνολο παθητικού 4.487.284 15.428