Eurosystemets konsoliderade balansräkning

22 december 2017
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.045 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 300.641 782
  2.1 Fordringar på IMF 70.650 −1.418
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 229.991 2.199
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.417 7.629
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.463 −1.232
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.463 −1.232
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 764.286 −1.455
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 3.372 1.452
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 760.639 −3.059
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 275 151
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 43.143 −11.790
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.668.346 12.554
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.393.334 13.008
  7.2 Övriga värdepapper 275.012 −455
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.056 0
9 Övriga tillgångar 250.887 8.941
Summa tillgångar 4.487.284 15.428
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.168.223 11.259
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.942.762 −42.109
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.266.518 −53.112
  2.2 Inlåningsfacilitet 676.242 11.006
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 19.521 6.627
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 295.799 −25.538
  5.1 Offentliga sektorn 177.491 −19.610
  5.2 Övriga skulder 118.308 −5.928
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 286.072 66.537
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 6.507 −1.009
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.892 −77
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.892 −77
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0
10 Övriga skulder 233.612 −263
11 Värderegleringskonton 364.946 0
12 Kapital och reserver 102.298 0
Summa skulder 4.487.284 15.428