Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

22 december 2017
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.045 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 300.641 782
  2.1 Vorderingen op het IMF 70.650 −1.418
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 229.991 2.199
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.417 7.629
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.463 −1.232
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.463 −1.232
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 764.286 −1.455
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 3.372 1.452
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 760.639 −3.059
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 275 151
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 43.143 −11.790
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.668.346 12.554
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.393.334 13.008
  7.2 Overige effecten 275.012 −455
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.056 0
9 Overige activa 250.887 8.941
Totaal activa 4.487.284 15.428
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.168.223 11.259
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 1.942.762 −42.109
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.266.518 −53.112
  2.2 Depositofaciliteit 676.242 11.006
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 19.521 6.627
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 295.799 −25.538
  5.1 Overheid 177.491 −19.610
  5.2 Overige verplichtingen 118.308 −5.928
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 286.072 66.537
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 6.507 −1.009
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.892 −77
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.892 −77
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0
10 Overige passiva 233.612 −263
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.487.284 15.428