Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2017 12 22
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 379 045 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 300 641 782
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 70 650 −1 418
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 229 991 2 199
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 39 417 7 629
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 16 463 −1 232
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 16 463 −1 232
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 764 286 −1 455
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 3 372 1 452
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 760 639 −3 059
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 275 151
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 43 143 −11 790
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 2 668 346 12 554
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 2 393 334 13 008
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 275 012 −455
8 Valdžios skola eurais 25 056 0
9 Kitas turtas 250 887 8 941
Visas turtas 4 487 284 15 428
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 168 223 11 259
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 942 762 −42 109
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 1 266 518 −53 112
  2.2 Indėlių galimybė 676 242 11 006
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 2 −3
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 19 521 6 627
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 295 799 −25 538
  5.1 Valdžiai 177 491 −19 610
  5.2 Kiti įsipareigojimai 118 308 −5 928
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 286 072 66 537
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 6 507 −1 009
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 892 −77
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 892 −77
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 55 649 0
10 Kiti įsipareigojimai 233 612 −263
11 Perkainojimo sąskaitos 364 946 0
12 Kapitalas ir rezervai 102 298 0
Visi įsipareigojimai 4 487 284 15 428