Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 januari 2015

13 januari 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 9 januari 2015 motsvarade ökningen på 52 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen köp av guld av Lietuvos bankas i syfte att täcka bidraget till ECB:s reservtillgångar i enlighet med artikel 30.1 och 48.1 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2,3 miljarder EUR till 241,4 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 374,3 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 10,2 miljarder EUR till 1 006,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 13 miljarder EUR till 56,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 56,2 miljarder EUR till 511,9 miljarder EUR. Tisdagen den 6 januari 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 156,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 112,3 miljarder EUR med en löptid på åtta dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 73,7 miljarder EUR (jämfört med 61,7 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 218,9 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 9 januari 2015 Förändring jämfört med den 2 januari 2015 – Köp Förändring jämfört med den 2 januari 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 28,8 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 12,8 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 31,3 miljarder EUR 1,7 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 1,8 miljarder EUR - -
Värdepappersprogrammet 144,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 60,5 miljarder EUR till 242,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 343.866 52
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 272.618 −880
2.1 Fordringar på IMF 81.463 1
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 191.154 −881
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.597 3.886
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.377 720
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.377 720
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 585.645 −44.096
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 112.335 −43.794
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 473.285 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2 −323
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 24 21
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 58.370 −2.030
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 593.205 791
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 218.949 1.706
7.2 Andra värdepapper 374.257 −915
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.715 0
9 Övriga tillgångar 235.428 −5.616
Summa tillgångar 2.168.821 −47.173
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.006.862 −10.212
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 316.096 −48.398
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 242.351 −60.462
2.2 Inlåningsfacilitet 73.702 12.022
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 44 43
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.269 19
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 84.915 13.025
5.1 Offentliga sektorn 56.941 13.049
5.2 Övriga skulder 27.974 −24
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 50.793 3.855
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.432 1.166
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.032 −445
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.032 −445
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.374 0
10 Övriga skulder 214.495 −6.414
11 Värderegleringskonton 330.898 0
12 Eget kapital 94.655 230
Summa skulder 2.168.821 −47.173