Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. lednu 2015

13. ledna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. ledna 2015 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 52 mil. EUR převážně nákupu zlata, který provedla Lietuvos bankas s cílem pokrýt svůj příspěvek do devizových aktiv ECB v souladu s článkem 30.1 a článkem 48.1 protokolu o Statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 2,3 mld. EUR na 241,4 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém v minulém týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,9 mld. EUR na 374,3 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 10,2 mld. EUR na 1 006,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 13 mld. EUR na 56,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 56,2 mld. EUR na 511,9 mld. EUR. V úterý 6. ledna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 156,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 112,3 mld. EUR se splatností osm dní.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (ve srovnání s 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 73,7 mld. EUR (ve srovnání s 61,7 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 1,7 mld. EUR na 218,9 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 9. lednu 2015 Rozdíl v porovnání s 2. lednem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 2. lednem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 28,8 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 12,8 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 31,3 mld. EUR 1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 1,8 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 144,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 60,5 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 343 866 52
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 272 618 −880
2.1 Pohledávky za MMF 81 463 1
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 191 154 −881
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 32 597 3 886
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 377 720
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 377 720
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 585 645 −44 096
5.1 Hlavní refinanční operace 112 335 −43 794
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 473 285 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 −323
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 24 21
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 58 370 −2 030
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 593 205 791
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 218 949 1 706
7.2 Ostatní cenné papíry 374 257 −915
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 715 0
9 Ostatní aktiva 235 428 −5 616
Aktiva celkem 2 168 821 −47 173
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 006 862 −10 212
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 316 096 −48 398
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 242 351 −60 462
2.2 Vkladová facilita 73 702 12 022
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 44 43
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 269 19
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 84 915 13 025
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 56 941 13 049
5.2 Ostatní závazky 27 974 −24
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 50 793 3 855
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 432 1 166
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 032 −445
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 032 −445
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 374 0
10 Ostatní pasiva 214 495 −6 414
11 Účty přecenění 330 898 0
12 Kapitál a rezervní fondy 94 655 230
Pasiva celkem 2 168 821 −47 173