Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 stycznia 2015 r.

13 stycznia 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9 stycznia 2015 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 52 mln EUR wynikał głównie z zakupu złota przez bank centralny Litwy – Lietuvos bankas – w celu przekazania wkładu w dewizowe aktywa rezerwowe EBC, zgodnie z art. 30 ust. 1 i art. 48 ust. 1 Protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 2,3 mld EUR do poziomu 241,4 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W okresie sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,9 mld EUR do poziomu 374,3 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 10,2 mld EUR do poziomu 1006,9 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 13 mld EUR do poziomu 56,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 56,2 mld EUR do poziomu 511,9 mld EUR. We wtorek 6 stycznia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 156,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem ośmiodniowym, w kwocie 112,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (wobec 0,3 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 73,7 mld EUR (wobec 61,7 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 1,7 mld EUR do poziomu 218,9 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 9.01.2015 Różnica wobec 2.01.2015 – zakup Różnica wobec 2.01.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 28,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 31,3 mld EUR 1,7 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 1,8 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 144,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 60,5 mld EUR do poziomu 242,4 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 343.866 52
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 272.618 −880
2.1 Należności od MFW 81.463 1
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 191.154 −881
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.597 3.886
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.377 720
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.377 720
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 585.645 −44.096
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 112.335 −43.794
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 473.285 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2 −323
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 24 21
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 58.370 −2.030
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 593.205 791
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 218.949 1.706
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.257 −915
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.715 0
9 Pozostałe aktywa 235.428 −5.616
Aktywa razem 2.168.821 −47.173
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.006.862 −10.212
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 316.096 −48.398
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 242.351 −60.462
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 73.702 12.022
2.3 Depozyty terminowe 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 44 43
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.269 19
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 84.915 13.025
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 56.941 13.049
5.2 Pozostałe zobowiązania 27.974 −24
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 50.793 3.855
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.432 1.166
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.032 −445
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.032 −445
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.374 0
10 Pozostałe pasywa 214.495 −6.414
11 Różnice z wyceny 330.898 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 94.655 230
Pasywa razem 2.168.821 −47.173