Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 9ης Ιανουαρίου 2015

13 Ιανουαρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Ιανουαρίου 2015, η αύξηση του χρυσού και των απαιτήσεων σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) κατά 52 εκατ. ευρώ αντανακλά κυρίως την αγορά χρυσού στην οποία προέβη η Lietuvos bankas προκειμένου να καλύψει την εισφορά της στα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ σύμφωνα με το άρθρο 30.1 και το άρθρο 48.1 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,3 δισεκ. ευρώ σε 241,4 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,9 δισεκ. ευρώ σε 374,3 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 10,2 δισεκ. ευρώ σε 1.006,9 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 13 δισεκ. ευρώ σε 56,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 56,2 δισεκ. ευρώ σε 511,9 δισεκ. ευρώ. Την Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 156,1 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 112,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας οκτώ ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (έναντι 0,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 73,7 δισεκ. ευρώ (έναντι 61,7 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 1,7 δισεκ. ευρώ σε 218,9 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιo. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 9 Ιανουαρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 2 Ιανουαρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 2 Ιανουαρίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 28,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 12,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 31,3 δισεκ. ευρώ 1,7 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 1,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 144,3 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 60,5 δισεκ. ευρώ σε 242,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 343.866 52
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 272.618 −880
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 81.463 1
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 191.154 −881
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.597 3.886
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.377 720
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.377 720
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 585.645 −44.096
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 112.335 −43.794
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 473.285 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 2 −323
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 24 21
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 58.370 −2.030
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 593.205 791
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 218.949 1.706
7.2 Λοιποί τίτλοι 374.257 −915
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.715 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 235.428 −5.616
Σύνολο ενεργητικού 2.168.821 −47.173
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.006.862 −10.212
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 316.096 −48.398
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 242.351 −60.462
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 73.702 12.022
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 44 43
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.269 19
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 84.915 13.025
5.1 Γενική κυβέρνηση 56.941 13.049
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 27.974 −24
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 50.793 3.855
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.432 1.166
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 5.032 −445
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 5.032 −445
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.374 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 214.495 −6.414
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 330.898 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 94.655 230
Σύνολο παθητικού 2.168.821 −47.173