Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 januari 2015

13 januari 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 januari 2015 was de stijging van EUR 52 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de aankoop van goud door Lietuvos bankas ter dekking van haar bijdrage aan de externe reserves van de ECB overeenkomstig Artikel 30.1 en Artikel 48.1 van het Protocol betreffende de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en de Europese Centrale Bank.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 2,3 miljard naar EUR 241,4 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

In de afgelopen week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,9 miljard naar EUR 374,3 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 10,2 miljard naar EUR 1.006,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 13 miljard naar EUR 56,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 56,2 miljard naar EUR 511,9 miljard. Op dinsdag 6 januari 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 156,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 112,3 miljard, met een looptijd van acht dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 73,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 61,7 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 1,7 miljard naar EUR 218,9 miljard. De hieronderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 9 januari 2015 Verschil ten opzichte van 2 januari 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van vrijdag 2 januari 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 28,8 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 12,8 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 31,3 miljard EUR 1,7 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 1,8 miljard - -
Programma voor de effectenmarkten EUR 144,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 60,5 miljard naar EUR 242,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 343.866 52
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 272.618 −880
2.1 Vorderingen op het IMF 81.463 1
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 191.154 −881
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.597 3.886
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.377 720
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.377 720
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 585.645 −44.096
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 112.335 −43.794
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 473.285 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 2 −323
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 24 21
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 58.370 −2.030
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 593.205 791
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 218.949 1.706
7.2 Overige waardepapieren 374.257 −915
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.715 0
9 Overige activa 235.428 −5.616
Totaal activa 2.168.821 −47.173
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.006.862 −10.212
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 316.096 −48.398
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 242.351 −60.462
2.2 Depositofaciliteit 73.702 12.022
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 44 43
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.269 19
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 84.915 13.025
5.1 Overheid 56.941 13.049
5.2 Overige verplichtingen 27.974 −24
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 50.793 3.855
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.432 1.166
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.032 −445
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.032 −445
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.374 0
10 Overige passiva 214.495 −6.414
11 Herwaarderingsrekeningen 330.898 0
12 Kapitaal en reserves 94.655 230
Totaal passiva 2.168.821 −47.173