Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 9. janvārī

2015.13.01.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 9. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 52 milj. euro, galvenokārt atspoguļojot Lietuvos bankas veikto zelta pirkumu, lai segtu iemaksas ECB ārējo rezervju aktīvos saskaņā ar Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas Centrālās bankas statūtiem 30.1. pantu un 48.1. pantu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 2.3 mljrd. euro (līdz 241.4 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 374.3 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 10.2 mljrd. euro (līdz 1 006.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 13 mljrd. euro (līdz 56.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 56.2 mljrd. euro (līdz 511.9 mljrd. euro). Otrdien, 2015. gada 6. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai 156.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 112.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 8 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 73.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 61.7 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 1.7 mljrd. euro (līdz 218.9 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 9. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 2. janvāri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 2. janvāri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 28.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 31.3 mljrd. euro 1.7 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 1.8 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 144.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 60.5 mljrd. euro (līdz 242.4 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 343,866 52
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 272,618 −880
2.1 SVF debitoru parādi 81,463 1
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 191,154 −881
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32,597 3,886
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,377 720
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,377 720
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 585,645 −44,096
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 112,335 −43,794
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 473,285 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 2 −323
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 24 21
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 58,370 −2,030
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 593,205 791
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 218,949 1,706
7.2 Pārējie vērtspapīri 374,257 −915
8 Valdības parāds euro 26,715 0
9 Pārējie aktīvi 235,428 −5,616
Kopā aktīvi 2,168,821 −47,173
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,006,862 −10,212
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 316,096 −48,398
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 242,351 −60,462
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 73,702 12,022
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 44 43
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,269 19
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 84,915 13,025
5.1 Saistības pret valdību 56,941 13,049
5.2 Pārējās saistības 27,974 −24
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 50,793 3,855
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,432 1,166
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,032 −445
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,032 −445
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,374 0
10 Pārējās saistības 214,495 −6,414
11 Pārvērtēšanas konti 330,898 0
12 Kapitāls un rezerves 94,655 230
Kopā pasīvi 2,168,821 −47,173