Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. januáru 2015

13. januára 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. januára 2015 došlo k nárastu stavu zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 52 mil. EUR, a to najmä v dôsledku nákupu zlata, ktorý uskutočnila Lietuvos bankas na pokrytie svojho príspevku k devízovým rezervám ECB v súlade s článkom 30.1 a článkom 48.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 2,3 mld. EUR na 241,4 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,9 mld. EUR na 374,3 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 10,2 mld. EUR na 1 006,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) vzrástol o 13 mld. EUR na 56,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 56,2 mld. EUR na 511,9 mld. EUR. V utorok 6. januára 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 156,1 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 112,3 mld. EUR so splatnosťou osem dní.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 73,7 mld. EUR (v porovnaní s 61,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 1,7 mld. EUR na 218,9 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív podľa jednotlivých portfólií. Všetky portfóliá sa vykazujú v zostatkovej hodnote.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 9. januáru 2015 Zmena oproti 2. januáru 2015: nákup Zmena oproti 2. januáru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 28,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 12,8 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 31,3 mld. EUR 1,7 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 1,8 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 144,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 60,5 mld. EUR na 242,4 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 343 866 52
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 272 618 −880
2.1 Pohľadávky voči MMF 81 463 1
2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 191 154 −881
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 32 597 3 886
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 377 720
4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 377 720
4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 585 645 −44 096
5.1 Hlavné refinančné operácie 112 335 −43 794
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 473 285 0
5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 2 −323
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 24 21
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 58 370 −2 030
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 593 205 791
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 218 949 1 706
7.2 Ostatné cenné papiere 374 257 −915
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 26 715 0
9 Ostatné aktíva 235 428 −5 616
Aktíva spolu 2 168 821 −47 173
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 006 862 −10 212
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 316 096 −48 398
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 242 351 −60 462
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 73 702 12 022
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 44 43
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 269 19
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 84 915 13 025
5.1 Verejná správa 56 941 13 049
5.2 Ostatné záväzky 27 974 −24
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 50 793 3 855
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 432 1 166
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 032 −445
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 032 −445
8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 56 374 0
10 Ostatné pasíva 214 495 −6 414
11 Účty precenenia 330 898 0
12 Základné imanie a rezervy 94 655 230
Pasíva spolu 2 168 821 −47 173