Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. januarja 2015

13. januar 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. januarja 2015, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 52 milijonov EUR, kar je predvsem posledica nakupa zlata, s katerim je Lietuvos bankas pokrila svoj prispevek k deviznim rezervam ECB v skladu s členoma 30.1 in 48.1 Protokola o statutu Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 2,3 milijarde EUR na 241,4 milijarde EUR.

Eurosistem ni v minulem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 374,3 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 10,2 milijarde EUR na 1.006,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 13 milijard EUR na 56,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 56,2 milijarde EUR na 511,9 milijarde EUR. V torek, 6. januarja 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 156,1 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 112,3 milijarde EUR z zapadlostjo osem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 73,7 milijarde EUR (v primerjavi z 61,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 1,7 milijarde EUR na 218,9 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 9. januarja 2015 Razlika od 2. januarja 2015 – kupljeno Razlika od 2. januarja 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 28,8 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 12,8 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 31,3 milijarde EUR 1,7 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 1,8 milijarde EUR - -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 144,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 60,5 milijarde EUR na 242,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 343.866 52
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 272.618 −880
2.1 Terjatve do MDS 81.463 1
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 191.154 −881
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 32.597 3.886
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.377 720
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.377 720
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 585.645 −44.096
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 112.335 −43.794
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 473.285 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2 −323
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 24 21
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 58.370 −2.030
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 593.205 791
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 218.949 1.706
7.2 Drugi vrednostni papirji 374.257 −915
8 Dolg širše države v EUR 26.715 0
9 Druga sredstva 235.428 −5.616
Skupaj sredstva 2.168.821 −47.173
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.006.862 −10.212
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 316.096 −48.398
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 242.351 −60.462
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 73.702 12.022
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 44 43
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.269 19
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 84.915 13.025
5.1 Širša država 56.941 13.049
5.2 Druge obveznosti 27.974 −24
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 50.793 3.855
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.432 1.166
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.032 −445
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.032 −445
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.374 0
10 Druge obveznosti 214.495 −6.414
11 Računi prevrednotenja 330.898 0
12 Kapital in rezerve 94.655 230
Skupaj obveznosti 2.168.821 −47.173