SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. januar 2015

13. januar 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen der sluttede 9. januar 2015, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 52 mio. euro, hvilket hovedsagelig skyldtes Lietuvos bankas' køb af guld til dækning af centralbankens bidrag til ECB's valutareserveaktiver i overensstemmelse med artikel 30.1 og 48.1 i protokollen om statutten for Det Europæiske System af Centralbanker og Den Europæiske Centralbank.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 2,3 mia. euro til 241,4 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I den foregående uge gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,9 mia. euro til 374,3 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 10,2 mia. euro til 1.006,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 13 mia. euro til 56,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 56,2 mia. euro til 511,9 mia. euro. Tirsdag den 6. januar 2015 udløb en primær markedsoperation på 156,1 mia. euro, og en ny på 112,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på otte dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 73,7 mia. euro (mod 61,7 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 1,7 mia. euro til 218,9 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 9. januar 2015 Ændring i forhold til 2. januar 2015 – Opkøb Ændring i forhold til 2. januar 2015 – Indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 28,8 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 12,8 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 31,3 mia. EUR 1,7 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 1,8 mia. - -
Securities Markets Programme EUR 144,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 60,5 mia. euro til 242,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 343.866 52
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 272.618 −880
2.1 Tilgodehavender hos IMF 81.463 1
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 191.154 −881
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 32.597 3.886
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.377 720
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.377 720
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 585.645 −44.096
5.1 Primære markedsoperationer 112.335 −43.794
5.2 Langfristede markedsoperationer 473.285 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 2 −323
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 24 21
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 58.370 −2.030
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 593.205 791
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 218.949 1.706
7.2 Andre værdipapirer 374.257 −915
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.715 0
9 Andre aktiver 235.428 −5.616
Aktiver i alt 2.168.821 −47.173
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.006.862 −10.212
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 316.096 −48.398
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 242.351 −60.462
2.2 Indlånsfacilitet 73.702 12.022
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 44 43
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.269 19
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 84.915 13.025
5.1 Offentlig forvaltning og service 56.941 13.049
5.2 Andre forpligtelser 27.974 −24
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 50.793 3.855
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.432 1.166
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.032 −445
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.032 −445
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.374 0
10 Andre forpligtelser 214.495 −6.414
11 Revalueringskonti 330.898 0
12 Kapital og reserver 94.655 230
Passiver i alt 2.168.821 −47.173