Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 януари 2015 г.

13 януари 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Увеличението с 52 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 9 януари 2015 г., отразява предимно покупката на злато от Lietuvos bankas за изплащане на нейната вноска в чуждестранните резервни активи на ЕЦБ в съответствие с член 30.1 и член 48.1 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 2,3 млрд. евро до 241,4 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През изминалата седмица Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,9 млрд. евро до 374,3 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 10,2 млрд. евро до 1006,9 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 13 млрд. евро до 56,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 56,2 млрд. евро до 511,9 млрд. евро. На 6 януари 2015 г., вторник, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 156,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 112,3 млрд. евро с осемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 73,7 млрд. евро (при 61,7 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 1,7 млрд. евро до 218,9 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 9 януари 2015 г. Разлика спрямо 2 януари 2015 г. – покупки Разлика спрямо 2 януари 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 28,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 12,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 31,3 млрд. евро 1,7 млрд. евро -
Програма за изкупуване на обезпечени с активи ценни книжа 1,8 млрд. евро - -
Програма за пазарите на ценни книжа 144,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 60,5 млрд. евро до 242,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 343 866 52
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 272 618 −880
2.1 Вземания от МВФ 81 463 1
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 191 154 −881
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 597 3 886
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 377 720
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 377 720
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 585 645 −44 096
5.1 Основни операции по рефинансиране 112 335 −43 794
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 473 285 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 −323
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 24 21
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 58 370 −2 030
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 593 205 791
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 218 949 1 706
7.2 Други ценни книжа 374 257 −915
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 715 0
9 Други активи 235 428 −5 616
Общо активи 2 168 821 −47 173
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 006 862 −10 212
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 316 096 −48 398
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 242 351 −60 462
2.2 Депозитно улеснение 73 702 12 022
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 44 43
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 269 19
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 84 915 13 025
5.1 Сектор „Държавно управление“ 56 941 13 049
5.2 Други задължения 27 974 −24
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 50 793 3 855
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 432 1 166
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 032 −445
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 032 −445
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 374 0
10 Други задължения 214 495 −6 414
11 Сметки за преоценка 330 898 0
12 Капитал и резерви 94 655 230
Общо пасиви 2 168 821 −47 173