Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 юли 2011 г.

6 юли 2011 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Увеличението с 12,6 млрд. евро на показателя злато и вземания в злато (статия 1 от активите) през седмицата, която приключва на 1 юли 2011 г., отразява корекциите вследствие на извършените тримесечни преоценки.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,6 млрд. евро до 176,6 млрд. евро. Промяната се дължи на ефекта от извършената тримесечна преоценка на активите и пасивите, както и на транзакциите с клиенти и портфейлни транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през отчетния период.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 6 млрд. евро до 350,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 5,7 млрд. евро до 849,2 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 22 млрд. евро до 71,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 55,9 млрд. евро до 354,5 млрд. евро. На 29 юни 2011 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 186,9 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 141,5 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 74 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. На 30 юни 2011 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 129,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 132,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,5 млрд. евро (при 0,2 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 24,9 млрд. евро (при 13,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 134,3 млрд. евро в резултат главно на корекции в края на тримесечието. Така през седмицата, която приключва на 1 юли 2011 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достига съответно 74,2 млрд. евро и 60,1 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 37,2 млрд. евро до 216,2 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всяка статия от баланса към 1 юли 2011 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 1 043,382 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,4453 за 1 евро

Японска йена ― 116,25 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,1067 евро за СПТ

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 363 251 0 12 581
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 216 010 −632 −1 055
2.1 Вземания от МВФ 74 282 24 −622
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 141 728 −656 −433
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 257 −415 −47
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 499 −225 38
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 499 −225 38
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 455 154 −42 369 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 141 461 −45 482 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 313 163 2 861 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 504 291 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 26 −39 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 45 165 4 214 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 485 011 6 610 −419
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 134 350 −8 236
7.2 Други ценни книжа 350 661 6 618 −655
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 33 993 −470 −58
9 Други активи 302 244 −5 915 571
Общо активи 1 944 583 −39 202 11 611
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 849 165 5 725 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 316 912 −23 713 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 216 212 −37 206 0
2.2 Депозитно улеснение 24 902 11 713 0
2.3 Срочни депозити 74 000 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 798 1 780 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 086 2 307 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 79 476 −21 927 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 71 776 −21 961 0
5.2 Други задължения 7 701 34 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 36 317 −1 683 −5
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 890 −603 −26
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 593 −296 −167
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 593 −296 −167
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 52 170 0 −441
10 Други задължения 196 838 988 1 484
11 Сметки за преоценка 316 656 0 10 766
12 Капитал и резерви 81 479 0 0
Общо пасиви 1 944 583 −39 202 11 611
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите