SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. juli 2011

6. juli 2011

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. juli 2011, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 12,6 mia. euro. Stigningen afspejlede de kvartalsvise revalueringer.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,6 mia. euro til 176,6 mia. euro. Ændringen skyldtes virkningen af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver samt kunde- og porteføljetransaktionerne udført af centralbankerne i Eurosystemet i den betragtede periode.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 6 mia. euro til 350,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 5,7 mia. euro til 849,2 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 22 mia. euro til 71,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 55,9 mia. euro til 354,5 mia. euro. Onsdag den 29. juni 2011 udløb en primær markedsoperation på 186,9 mia. euro, og en ny på 141,5 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 74 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Torsdag den 30. juni 2011 udløb en langfristet markedsoperation på 129,5 mia. euro, og en ny på 132,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,5 mia. euro (mod 0,2 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 24,9 mia. euro (mod 13,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 134,3 mia. euro, hvilket hovedsageligt skyldtes justeringer ultimo kvartalet. I ugen, der sluttede den 1. juli 2011, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 74,2 mia. euro og 60,1 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 37,2 mia. euro til 216,2 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 1. juli 2011 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 1.043,382 pr. fine oz.

USD: 1,4453 pr. EUR

JPY: 116,25 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,1067 pr. SDR

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 363.251 0 12.581
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 216.010 −632 −1.055
2.1 Tilgodehavender hos IMF 74.282 24 −622
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 141.728 −656 −433
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.257 −415 −47
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.499 −225 38
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.499 −225 38
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 455.154 −42.369 0
5.1 Primære markedsoperationer 141.461 −45.482 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 313.163 2.861 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 504 291 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 26 −39 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 45.165 4.214 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 485.011 6.610 −419
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 134.350 −8 236
7.2 Andre værdipapirer 350.661 6.618 −655
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 33.993 −470 −58
9 Andre aktiver 302.244 −5.915 571
Aktiver i alt 1.944.583 −39.202 11.611
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 849.165 5.725 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 316.912 −23.713 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 216.212 −37.206 0
2.2 Indlånsfacilitet 24.902 11.713 0
2.3 Indskud med fast løbetid 74.000 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.798 1.780 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.086 2.307 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 79.476 −21.927 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 71.776 −21.961 0
5.2 Andre forpligtelser 7.701 34 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 36.317 −1.683 −5
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 890 −603 −26
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.593 −296 −167
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.593 −296 −167
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 52.170 0 −441
10 Andre forpligtelser 196.838 988 1.484
11 Revalueringskonti 316.656 0 10.766
12 Kapital og reserver 81.479 0 0
Passiver i alt 1.944.583 −39.202 11.611
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt