Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 juli 2011

6 juli 2011

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 juli 2011 was de stijging van EUR 12,6 miljard in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,6 miljard naar EUR 176,6 miljard als gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, en van door de centrale banken van het Eurosysteem tijdens de verslagperiode verrichte cliënten- en beleggingstransacties.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 6 miljard naar EUR 350,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 5,7 miljard naar EUR 849,2 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 22 miljard naar EUR 71,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 55,9 miljard naar EUR 354,5 miljard. Op woensdag 29 juni 2011 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 186,9 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 141,5 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 74 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, aangetrokken. Op donderdag 30 juni 2011 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 129,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 132,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,5 miljard (vergeleken met EUR 0,2 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 24,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 13,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 134,3 miljard, voornamelijk ten gevolge van kwartaaleinde-aanpassingen. In de week die eindigde op 1 juli 2011 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) en die van de portefeuille in het kader van het aankoopprogramma van gedekte obligaties derhalve in totaal respectievelijk EUR 74,2 miljard en EUR 60,1 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 37,2 miljard naar EUR 216,2 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 1 juli 2011 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 1.043,382 per fine ounce

USD: 1,4453 per EUR

JPY: 116,25 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,1067 per SDR

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 363.251 0 12.581
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 216.010 −632 −1.055
2.1 Vorderingen op het IMF 74.282 24 −622
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 141.728 −656 −433
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.257 −415 −47
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.499 −225 38
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.499 −225 38
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 455.154 −42.369 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 141.461 −45.482 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 313.163 2.861 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 504 291 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 26 −39 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 45.165 4.214 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 485.011 6.610 −419
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 134.350 −8 236
7.2 Overige waardepapieren 350.661 6.618 −655
8 Overheidsschuld, luidende in euro 33.993 −470 −58
9 Overige activa 302.244 −5.915 571
Totaal activa 1.944.583 −39.202 11.611
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 849.165 5.725 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 316.912 −23.713 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 216.212 −37.206 0
2.2 Depositofaciliteit 24.902 11.713 0
2.3 Termijndeposito's 74.000 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.798 1.780 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.086 2.307 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 79.476 −21.927 0
5.1 Overheid 71.776 −21.961 0
5.2 Overige verplichtingen 7.701 34 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 36.317 −1.683 −5
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 890 −603 −26
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.593 −296 −167
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.593 −296 −167
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 52.170 0 −441
10 Overige passiva 196.838 988 1.484
11 Herwaarderingsrekeningen 316.656 0 10.766
12 Kapitaal en reserves 81.479 0 0
Totaal passiva 1.944.583 −39.202 11.611

Contactpersonen voor de media