Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 1. juuli 2011

6. juuli 2011

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika operatsioonidega

1. juulil 2011 lõppenud nädalal kasvas kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 12,6 miljardi euro võrra. Selle tingisid kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused.

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 0,6 miljardi euro võrra 176,6 miljardi euroni. Selle tingisid varade ja kohustuste kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ning vaatlusalusel ajavahemikul eurosüsteemi keskpankade teostatud kliendi- ja portfellitehingud.

Eurosüsteemi muude väärtpaberite (varade kirje 7.2) maht suurenes 6 miljardi euro võrra 350,7 miljardi euroni. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 5,7 miljardi euro võrra 849,2 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 22 miljardi euro võrra 71,8 miljardi euroni.

Rahapoliitika operatsioonidega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 55,9 miljardi euro võrra 354,5 miljardi euroni. Kolmapäeval, 29. juunil 2011 möödus 186,9 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 141,5 miljardit eurot. Samal päeval möödus ka 74 miljardi euro väärtuses tähtajaliste hoiuste tähtaeg ning koguti uusi hoiuseid sama summa väärtuses tähtajaga üks nädal. Neljapäeval, 30. juunil 2011 möödus 129,5 miljardi euro suuruse pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 132,2 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5) kasutati 0,5 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,2 miljardi euroga eelmisel nädalal) ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 24,9 miljardi euro ulatuses (võrreldes 13,2 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Eurosüsteemi rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavate väärtpaberite (varade kirje 7.1) maht kasvas peamiselt kvartalilõpu kohanduste tulemusel 0,2 miljardi euro võrra 134,3 miljardi euroni. Selle tulemusel ulatus 1. juulil 2011 lõppenud nädalal väärtpaberituruprogrammi raames tehtud ostutehingute väärtus 74,2 miljardi euroni ja tagatud võlakirjade ostukava portfelli väärtus 60,1 miljardi euroni. Kõnealuseid portfelle kajastatakse arvepidamises tähtaja lõpuni hoitavate väärtpaberitena.

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 37,2 miljardi euro võrra 216,2 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2011. aasta 1. juuli seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 1 043,382 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,4453

EUR/JPY: 116,25

SDRid: 1,1067 EUR/SDR

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja nõuded kullas 363 251 0 12 581
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 216 010 −632 −1 055
2.1 Nõuded RVFle 74 282 24 −622
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 141 728 −656 −433
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 23 257 −415 −47
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 20 499 −225 38
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 20 499 −225 38
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 455 154 −42 369 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 141 461 −45 482 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 313 163 2 861 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 504 291 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 26 −39 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 45 165 4 214 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 485 011 6 610 −419
7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 134 350 −8 236
7.2 Muud väärtpaberid 350 661 6 618 −655
8 Valitsussektori võlg eurodes 33 993 −470 −58
9 Muud varad 302 244 −5 915 571
Varad kokku 1 944 583 −39 202 11 611
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 849 165 5 725 0
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 316 912 −23 713 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 216 212 −37 206 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 24 902 11 713 0
2.3 Tähtajalised hoiused 74 000 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 798 1 780 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 5 086 2 307 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 79 476 −21 927 0
5.1 Valitsussektor 71 776 −21 961 0
5.2 Muud kohustused 7 701 34 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 36 317 −1 683 −5
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 890 −603 −26
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 9 593 −296 −167
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 9 593 −296 −167
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 52 170 0 −441
10 Muud kohustused 196 838 988 1 484
11 Ümberhindluskontod 316 656 0 10 766
12 Kapital ja reservid 81 479 0 0
Kohustused kokku 1 944 583 −39 202 11 611

Kontaktandmed