Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. červenci 2011

6. července 2011

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. července 2011 odpovídalo zvýšení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 12,6 mld. EUR čtvrtletnímu přecenění.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl o 0,6 mld. EUR na 176,6 mld. EUR. K této změně došlo v důsledku vlivů čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv a dále v důsledku klientských a portfoliových transakcí, jež ve sledovaném období provedly centrální banky Eurosystému.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 6 mld. EUR na 350,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 5,7 mld. EUR na 849,2 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 22 mld. EUR na 71,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížil o 55,9 mld. EUR na 354,5 mld. EUR. Ve středu 29. června 2011 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 186,9 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 141,5 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 74 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve čtvrtek 30. června 2011 byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 129,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 132,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,5 mld. EUR (oproti 0,2 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 24,9 mld. EUR (oproti 13,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 134,3 mld. EUR, a to především v důsledku přecenění na konci čtvrtletí. V týdnu končícím 1. července 2011 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 74,2 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 60,1 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 37,2 mld. EUR na 216,2 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému ke konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních kurzů a cen. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 1. červenci 2011 je uveden v přidaném sloupečku „ Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí“. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto hlavní směnné kurzy:

Zlato: 1043,382 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,4453 USD/EUR

JPY: 116,25 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,1067 EUR/ZPČ

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 363 251 0 12 581
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 216 010 −632 −1 055
2.1 Pohledávky za MMF 74 282 24 −622
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 141 728 −656 −433
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 257 −415 −47
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 499 −225 38
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 499 −225 38
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 455 154 −42 369 0
5.1 Hlavní refinanční operace 141 461 −45 482 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 313 163 2 861 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 504 291 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 26 −39 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 45 165 4 214 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 485 011 6 610 −419
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 134 350 −8 236
7.2 Ostatní cenné papíry 350 661 6 618 −655
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 33 993 −470 −58
9 Ostatní aktiva 302 244 −5 915 571
Aktiva celkem 1 944 583 −39 202 11 611
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 849 165 5 725 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 316 912 −23 713 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 216 212 −37 206 0
2.2 Vkladová facilita 24 902 11 713 0
2.3 Termínované vklady 74 000 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 798 1 780 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 086 2 307 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 79 476 −21 927 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 71 776 −21 961 0
5.2 Ostatní závazky 7 701 34 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 36 317 −1 683 −5
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 890 −603 −26
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 593 −296 −167
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 593 −296 −167
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 52 170 0 −441
10 Ostatní pasiva 196 838 988 1 484
11 Účty přecenění 316 656 0 10 766
12 Kapitál a rezervní fondy 81 479 0 0
Pasiva celkem 1 944 583 −39 202 11 611

Kontakty pro média