Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 lipca 2011 r.

6 lipca 2011 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 lipca 2011 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 12,6 mld euro wynikał z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) spadła o 0,6 mld euro do poziomu 176,6 mld euro. Zmiana ta wynikała z kwartalnej aktualizacji wyceny aktywów i pasywów oraz z transakcji klientów i transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 6 mld euro do poziomu 350,7 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 5,7 mld euro do poziomu 849,2 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 22 mld euro do poziomu 71,8 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 55,9 mld euro do poziomu 354,5 mld euro. W środę 29 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 186,9 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 141,5 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych na kwotę 74 mld euro i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W czwartek 30 czerwca 2011 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 129,5 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 132,2 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,5 mld euro (wobec 0,2 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 24,9 mld euro (wobec 13,2 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld euro do poziomu 134,3 mld euro, głównie w wyniku korekt na koniec kwartału. W związku z tym w tygodniu zakończonym 1 lipca 2011 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 74,2 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 60,1 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 37,2 mld euro do poziomu 216,2 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, waluty obce, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 1 lipca 2011 r. wykazano w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Do aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe i cenę złota:

Złoto: 1043,382 EUR za uncję jubilerską

1,4453 USD/EUR

116,25 JPY/EUR

Specjalne prawa ciągnienia: 1,1067 EUR/XDR

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 363.251 0 12.581
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 216.010 −632 −1.055
2.1 Należności od MFW 74.282 24 −622
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 141.728 −656 −433
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.257 −415 −47
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.499 −225 38
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 20.499 −225 38
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 455.154 −42.369 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 141.461 −45.482 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 313.163 2.861 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 504 291 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 26 −39 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 45.165 4.214 0
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 485.011 6.610 −419
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 134.350 −8 236
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 350.661 6.618 −655
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 33.993 −470 −58
9 Pozostałe aktywa 302.244 −5.915 571
Aktywa razem 1.944.583 −39.202 11.611
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 849.165 5.725 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 316.912 −23.713 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 216.212 −37.206 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 24.902 11.713 0
2.3 Depozyty terminowe 74.000 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.798 1.780 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.086 2.307 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 79.476 −21.927 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 71.776 −21.961 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.701 34 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 36.317 −1.683 −5
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 890 −603 −26
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.593 −296 −167
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.593 −296 −167
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 52.170 0 −441
10 Pozostałe pasywa 196.838 988 1.484
11 Różnice z wyceny 316.656 0 10.766
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 81.479 0 0
Pasywa razem 1.944.583 −39.202 11.611

Kontakt z mediami