Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 1 iulie 2011

6 iulie 2011

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la data de 1 iulie 2011, creşterea de 12,6 miliarde EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat ajustărilor din reevaluările trimestriale.

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a diminuat cu 0,6 miliarde EUR, până la 176,6 miliarde EUR. Această variaţie s-a produs ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, precum şi ca efect al operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile, altele decât cele deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.2 din active), s-au mărit cu 6 miliarde EUR, până la 350,7 miliarde EUR. Bancnotele în circulaţie (poziţia 1 din pasive) au înregistrat o majorare de 5,7 miliarde EUR, până la 849,2 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au redus cu 22 de miliarde EUR, până la 71,8 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) a scăzut cu 55,9 miliarde EUR, până la 354,5 miliarde EUR. Miercuri, 29 iunie 2011, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 186,9 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 141,5 miliarde EUR a fost decontată. La aceeaşi dată, au ajuns la scadenţă depozite la termen în valoare de 74 de miliarde EUR şi au fost atrase noi depozite cu scadenţa la o săptămână, în valoare de 74 de miliarde EUR. Joi, 30 iunie 2011, o operaţiune de refinanţare pe termen lung în valoare de 129,5 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 132,2 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la 0,5 miliarde EUR (faţă de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 24,9 miliarde EUR (în săptămâna precedentă, nivelul a fost de 13,2 miliarde EUR).

Deţinerile Eurosistemului de titluri deţinute în scopuri de politică monetară (poziţia 7.1 din active) s-au majorat cu 0,2 miliarde EUR, până la 134,3 miliarde EUR, în special pe seama reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului. Prin urmare, în săptămâna încheiată la data de 1 iulie 2011, valoarea cumpărărilor cumulate în cadrul programului destinat pieţelor titlurilor de valoare a fost de 74,2 miliarde EUR, iar valoarea portofoliului aferent programului de achiziţionare de obligaţiuni garantate s-a ridicat la 60,1 miliarde EUR. Ambele portofolii sunt evidenţiate ca titluri deţinute până la scadenţă.

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 37,2 miliarde EUR, până la 216,2 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu normele contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, deţinerile de titluri şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 1 iulie 2011 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 1 043,382 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,4453/EUR

JPY: 116,25/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,1067 EUR/DST

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 363 251 0 12 581
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 216 010 −632 −1 055
2.1 Creanţe asupra FMI 74 282 24 −622
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 141 728 −656 −433
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 23 257 −415 −47
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 499 −225 38
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 499 −225 38
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 455 154 −42 369 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 141 461 −45 482 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 313 163 2 861 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 504 291 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 26 −39 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 45 165 4 214 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 485 011 6 610 −419
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 134 350 −8 236
7.2 Alte titluri 350 661 6 618 −655
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 33 993 −470 −58
9 Alte active 302 244 −5 915 571
Total active 1 944 583 −39 202 11 611
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Bancnote în circulaţie 849 165 5 725 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 316 912 −23 713 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 216 212 −37 206 0
2.2 Facilitatea de depozit 24 902 11 713 0
2.3 Depozite pe termen fix 74 000 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 1 798 1 780 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 086 2 307 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 79 476 −21 927 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 71 776 −21 961 0
5.2 Alte angajamente 7 701 34 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 36 317 −1 683 −5
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 890 −603 −26
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 9 593 −296 −167
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 9 593 −296 −167
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 52 170 0 −441
10 Alte pasive 196 838 988 1 484
11 Conturi de reevaluare 316 656 0 10 766
12 Capital şi rezerve 81 479 0 0
Total pasive 1 944 583 −39 202 11 611

Contacte media