Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. júlu 2011

6. júla 2011

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. júla 2011 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) v dôsledku štvrťročného precenenia zvýšil o 12,6 mld. EUR.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív, ako aj klientskych a portfóliových transakcií uskutočnených počas sledovaného obdobia centrálnymi bankami Eurosystému znížila o 0,6 mld. EUR na 176,6 mld. EUR.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky, (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 6 mld. EUR na 350,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 5,7 mld. EUR na 849,2 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 22 mld. EUR na 71,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 55,9 mld. EUR na 354,5 mld. EUR. V stredu 29. júna 2011 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 186,9 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 141,5 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné termínované vklady vo výške 74 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Vo štvrtok 30. júna 2011 bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 129,5 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 132,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,5 mld. EUR (v porovnaní s 0,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 24,9 mld. EUR (v porovnaní s 13,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 0,2 mld. EUR na 134,3 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia. V týždni končiacom sa 1. júla 2011 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 74,2 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 60,1 mld. EUR. Obe portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 37,2 mld. EUR na 216,2 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na jednotlivé súvahové položky k 1. júlu 2011 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata a tieto výmenné kurzy:

Zlato: 1 043,382 EUR za uncu čistého zlata

1,4453 USD/EUR

116,25 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,1067 EUR/SDR

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 363 251 0 12 581
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 216 010 −632 −1 055
2.1 Pohľadávky voči MMF 74 282 24 −622
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 141 728 −656 −433
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 257 −415 −47
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 499 −225 38
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 20 499 −225 38
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 455 154 −42 369 0
5.1 Hlavné refinančné operácie 141 461 −45 482 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 313 163 2 861 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 504 291 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 26 −39 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 45 165 4 214 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 485 011 6 610 −419
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 134 350 −8 236
7.2 Ostatné cenné papiere 350 661 6 618 −655
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 33 993 −470 −58
9 Ostatné aktíva 302 244 −5 915 571
Úhrn aktív 1 944 583 −39 202 11 611
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 849 165 5 725 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 316 912 −23 713 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 216 212 −37 206 0
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 24 902 11 713 0
2.3 Termínované vklady 74 000 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 798 1 780 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 086 2 307 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 79 476 −21 927 0
5.1 Verejná správa 71 776 −21 961 0
5.2 Ostatné záväzky 7 701 34 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 36 317 −1 683 −5
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 890 −603 −26
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 593 −296 −167
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 593 −296 −167
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 52 170 0 −441
10 Ostatné pasíva 196 838 988 1 484
11 Účty precenenia 316 656 0 10 766
12 Kapitál a rezervy 81 479 0 0
Úhrn pasív 1 944 583 −39 202 11 611
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá