Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 juli 2011

6 juli 2011

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 1 juli 2011 motsvarade ökningen på 12,6 miljarder EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) kvartalsomvärderingar.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,6 miljarder EUR till 176,6 miljarder EUR. Ändringen berodde på effekterna av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, liksom kund- och portföljtransaktioner som genomförts av Eurosystemets centralbanker under perioden.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 6 miljarder EUR till 350,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 5,7 miljarder EUR till 849,2 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 22 miljarder EUR till 71,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 55,9 miljarder EUR till 354,5 miljarder EUR. Onsdagen den 29 juni 2011 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 186,9 miljarder EUR och ersattes med en ny på 141,5 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 74 miljarder EUR och ny inlåning på samma belopp och med en löptid på en vecka erhölls. Torsdagen den 30 juni 2011 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 129,5 miljarder EUR och ersattes av en ny på 132,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,5 miljarder EUR (jämfört med 0,2 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 24,9 miljarder EUR (jämfört med 13,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 134,3 miljarder EUR huvudsakligen beroende på kvartalsomvärderingar. Således uppgick värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet och i portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 74,2 miljarder EUR respektive 60,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 1 juli 2011. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 37,2 miljarder EUR till 216,2 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med Eurosystemets harmoniserade redovisningsprinciper omvärderas innehavet av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och ‑priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 1 juli 2011 visas i tilläggskolumnen " Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 1 043,382 EUR per fine oz.

USD: 1,4453 per EUR

JPY: 116,25 per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,1067 EUR per SDR

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 363.251 0 12.581
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 216.010 −632 −1.055
2.1 Fordringar på IMF 74.282 24 −622
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 141.728 −656 −433
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.257 −415 −47
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.499 −225 38
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.499 −225 38
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 455.154 −42.369 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 141.461 −45.482 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 313.163 2.861 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 504 291 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 26 −39 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 45.165 4.214 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 485.011 6.610 −419
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 134.350 −8 236
7.2 Andra värdepapper 350.661 6.618 −655
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 33.993 −470 −58
9 Övriga tillgångar 302.244 −5.915 571
Summa tillgångar 1.944.583 −39.202 11.611
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 849.165 5.725 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 316.912 −23.713 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 216.212 −37.206 0
2.2 Inlåningsfacilitet 24.902 11.713 0
2.3 Inlåning med fast löptid 74.000 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.798 1.780 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.086 2.307 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 79.476 −21.927 0
5.1 Offentliga sektorn 71.776 −21.961 0
5.2 Övriga skulder 7.701 34 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 36.317 −1.683 −5
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 890 −603 −26
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.593 −296 −167
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.593 −296 −167
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 52.170 0 −441
10 Övriga skulder 196.838 988 1.484
11 Värderegleringskonton 316.656 0 10.766
12 Eget kapital 81.479 0 0
Summa skulder 1.944.583 −39.202 11.611

Kontakt för media