Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2011 m. liepos 1 d.

2011 m. liepos 6 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2011 m. liepos 1 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 12,6 mlrd. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 176,6 mlrd. eurų, Šį pokytį nulėmė ketvirtinis turto ir įsipareigojimų perkainojimas bei per apžvelgiamą laikotarpį Eurosistemos centrinių bankų atliktos operacijos su klientais ir operacijos, susijusios su portfelio valdymu.

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 6 mlrd. eurų – iki 350,7 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,7 mlrd. eurų – iki 849,2 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 22 mlrd. eurų – iki 71,8 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 55,9 mlrd. eurų – iki 354,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2011 m. birželio 29 d., baigėsi 186,9 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 141,5 mlrd. eurų vertės operacija. Tą pačią dieną baigėsi 74 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių. Ketvirtadienį, 2011 m. birželio 30 d., baigėsi 129,5 mlrd. eurų vertės ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 132,2 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,5 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 24,9 mlrd. eurų (palyginti su 13,2 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 134,3 mlrd. eurų daugiausia dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje. Dėl to 2011 m. liepos 1 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 74,2 mlrd. eurų ir 60,1 mlrd. eurų. Abu portfeliai apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 37,2 mlrd. eurų – iki 216,2 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2011 m. liepos 1 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl koregavimų ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 1 043,382 EUR/aukštos prabos aukso uncija

JAV doleris: 1,4453 už EUR

JPY: 116,25 už EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,1067 EUR/SST

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 363 251 0 12 581
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 216 010 −632 −1 055
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 74 282 24 −622
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 141 728 −656 −433
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 257 −415 −47
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 499 −225 38
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 499 −225 38
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 455 154 −42 369 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 141 461 −45 482 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 313 163 2 861 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 504 291 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 26 −39 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 165 4 214 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 485 011 6 610 −419
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 134 350 −8 236
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 350 661 6 618 −655
8 Valdžios skola eurais 33 993 −470 −58
9 Kitas turtas 302 244 −5 915 571
Visas turtas 1 944 583 −39 202 11 611
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 849 165 5 725 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 316 912 −23 713 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 216 212 −37 206 0
2.2 Indėlių galimybė 24 902 11 713 0
2.3 Terminuotieji indėliai 74 000 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 798 1 780 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 086 2 307 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 79 476 −21 927 0
5.1 Valdžiai 71 776 −21 961 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 701 34 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 36 317 −1 683 −5
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 890 −603 −26
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 9 593 −296 −167
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 9 593 −296 −167
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 52 170 0 −441
10 Kiti įsipareigojimai 196 838 988 1 484
11 Perkainojimo sąskaitos 316 656 0 10 766
12 Kapitalas ir rezervai 81 479 0 0
Visi įsipareigojimai 1 944 583 −39 202 11 611

Kontaktai žiniasklaidai