Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2011. gada 1. jūlijā

2011. gada 6. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2011. gada 1. jūnijā, zelta un zeltā izteikto debitoru parādu (1. aktīvu postenis) pieaugums bija 12.6 mljrd. euro, kas atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.6 mljrd. euro (līdz 176.6 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu un klientu un portfeļu darījumiem, ko Eurosistēmas centrālās bankas veica attiecīgajā periodā.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 6 mljrd. euro (līdz 350.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 5.7 mljrd. euro (līdz 849.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 22 mljrd. euro (līdz 71.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 55.9 mljrd. euro (līdz 354.5 mljrd. euro). Trešdien, 2011. gada 29. jūnijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 186.9 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 141.5 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 74 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Ceturtdien, 2011. gada 30. jūnijā, ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 129.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 132.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.2 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 24.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 13.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms ceturkšņa beigu korekciju rezultātā pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 134.3 mljrd. euro). Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2011. gada 1. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu vērtība un "Nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas" portfeļa vērtība sasniedza attiecīgi 74.2 mljrd. euro un 60.1 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 37.2 mljrd. euro (līdz 216.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2011. gada 1. jūlijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 1 043.382 EUR par Trojas unci

1.4453 USD par 1 EUR

116.25 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.1067 EUR par 1 SDR

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 363,251 0 12,581
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 216,010 −632 −1,055
2.1 SVF debitoru parādi 74,282 24 −622
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 141,728 −656 −433
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,257 −415 −47
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,499 −225 38
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,499 −225 38
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 455,154 −42,369 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 141,461 −45,482 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 313,163 2,861 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 504 291 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 26 −39 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 45,165 4,214 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 485,011 6,610 −419
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 134,350 −8 236
7.2 Pārējie vērtspapīri 350,661 6,618 −655
8 Valdības parāds euro 33,993 −470 −58
9 Pārējie aktīvi 302,244 −5,915 571
Kopā aktīvi 1,944,583 −39,202 11,611
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 849,165 5,725 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 316,912 −23,713 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 216,212 −37,206 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 24,902 11,713 0
2.3 Termiņnoguldījumi 74,000 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,798 1,780 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,086 2,307 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 79,476 −21,927 0
5.1 Saistības pret valdību 71,776 −21,961 0
5.2 Pārējās saistības 7,701 34 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 36,317 −1,683 −5
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 890 −603 −26
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,593 −296 −167
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,593 −296 −167
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 52,170 0 −441
10 Pārējās saistības 196,838 988 1,484
11 Pārvērtēšanas konti 316,656 0 10,766
12 Kapitāls un rezerves 81,479 0 0
Kopā pasīvi 1,944,583 −39,202 11,611

Kontaktinformācija presei