Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. julija 2011

6. julij 2011

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. julija 2011, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 12,6 milijarde EUR, kar je posledica četrtletnih prevrednotovalnih prilagoditev.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,6 milijarde EUR na 176,6 milijarde EUR. Sprememba je nastala zaradi četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti ter zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij, ki so jih v obravnavanem obdobju izvedle centralne banke Eurosistema.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 6 milijard EUR na 350,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 5,7 milijarde EUR na 849,2 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 22 milijard EUR na 71,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 55,9 milijarde EUR na 354,5 milijarde EUR. V sredo, 29. junija 2011, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 186,9 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 141,5 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 74 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden in v enakem znesku. V četrtek, 30. junija 2011, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 129,5 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 132,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,5 milijarde EUR (v primerjavi z 0,2 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 24,9 milijarde EUR (v primerjavi s 13,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se v tednu povečala za 0,2 milijarde EUR na 134,3 milijarde EUR, kar je predvsem posledica prilagoditev ob koncu četrtletja. Tako je v tednu, ki se je končal 1. julija 2011, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 74,2 milijarde EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 60,1 milijarde EUR. Oba portfelja se vodita kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 37,2 milijarde EUR na 216,2 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu s harmoniziranimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, imetja vrednostnih papirjev in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 1. julija 2011 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 1.043,382 EUR za unčo

USD: 1,4453 za EUR

JPY: 116,25 za EUR

posebne pravice črpanja (SDR): 1,1067 EUR za SDR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 363.251 0 12.581
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 216.010 −632 −1.055
2.1 Terjatve do MDS 74.282 24 −622
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 141.728 −656 −433
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.257 −415 −47
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.499 −225 38
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.499 −225 38
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 455.154 −42.369 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 141.461 −45.482 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 313.163 2.861 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 504 291 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 26 −39 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 45.165 4.214 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 485.011 6.610 −419
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 134.350 −8 236
7.2 Drugi vrednostni papirji 350.661 6.618 −655
8 Dolg širše države v EUR 33.993 −470 −58
9 Druga sredstva 302.244 −5.915 571
Skupaj sredstva 1.944.583 −39.202 11.611
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 849.165 5.725 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 316.912 −23.713 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 216.212 −37.206 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 24.902 11.713 0
2.3 Vezane vloge 74.000 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.798 1.780 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.086 2.307 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 79.476 −21.927 0
5.1 Širša država 71.776 −21.961 0
5.2 Druge obveznosti 7.701 34 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 36.317 −1.683 −5
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 890 −603 −26
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.593 −296 −167
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.593 −296 −167
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 52.170 0 −441
10 Druge obveznosti 196.838 988 1.484
11 Računi prevrednotenja 316.656 0 10.766
12 Kapital in rezerve 81.479 0 0
Skupaj obveznosti 1.944.583 −39.202 11.611

Stiki za medije