Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 5 ноември 2010 г.

9 ноември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 5 ноември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,2 млрд. евро до 177,2 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни операции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
4 ноември 2010 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,6 млрд. евро до 313,6 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 1,3 млрд. евро до 816,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 28,9 млрд. евро до 80,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 36,6 млрд. евро до 383,6 млрд. евро. На 3 ноември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 183,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 178,4 млрд. евро. Също в сряда, 3 ноември 2010 г., настъпи падежът на срочни депозити в размер на 63,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (при 0,3 млрд. евро през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 81,7 млрд. евро (при 50,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават със 711 млн. евро до 125 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 5 ноември 2010 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа и на държания портфейл по програмата за покупка на обезпечени облигации достигна съответно 64 млрд. евро и 61 млрд. евро. И двата портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 15,2 млрд. евро до 190 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 334 412 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 220 253 −592
2.1 Вземания от МВФ 69 821 −29
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 150 431 −563
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 23 709 −30
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 040 1 235
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 040 1 235
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 528 871 −5 223
5.1 Основни операции по рефинансиране 178 350 −5 088
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 350 386 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 131 −133
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 4 −2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 28 353 −1 857
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 438 665 1 347
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 125 028 711
7.2 Други ценни книжа 313 637 635
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 34 977 0
9 Други активи 258 073 −4 205
Общо активи 1 886 353 −9 326
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 816 309 1 287
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 335 262 16 206
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 190 008 −15 221
2.2 Депозитно улеснение 81 733 31 425
2.3 Срочни депозити 63 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 21 2
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 001 1 615
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 87 085 −29 118
5.1 Сектор „Държавно управление“ 80 934 −28 857
5.2 Други задължения 6 152 −261
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 41 884 −75
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 354 418
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 718 −1 216
8.1 Депозити, салда и други задължения 11 718 −1 216
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 53 665 0
10 Други задължения 161 145 1 558
11 Сметки за преоценка 296 740 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 886 353 −9 326

Данни за контакт за медиите