Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 5. november 2010

9. november 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 5. november 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,2 mia. euro til 177,2 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære operationer
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
4. november 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,6 mia. euro til 313,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 1,3 mia. euro til 816,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 28,9 mia. euro til 80,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 36,6 mia. euro til 383,6 mia. euro. Onsdag den 3. november 2010 udløb en primær markedsoperation på 183,4 mia. euro, og en ny på 178,4 mia. euro blev afviklet. Ligeledes onsdag den 3. november 2010 udløb tidsindskud til en værdi af 63,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge på det samme beløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod 0,3 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 81,7 mia. euro (mod 50,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 711 mio. euro til 125 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 5. november 2010, udgjorde den samlede værdi af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 64 mia. euro og 61 mia. euro. Regnskabsmæssigt er begge porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 15,2 mia. euro til 190 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 334.412 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 220.253 −592
2.1 Tilgodehavender hos IMF 69.821 −29
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 150.431 −563
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 23.709 −30
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.040 1.235
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.040 1.235
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 528.871 −5.223
5.1 Primære markedsoperationer 178.350 −5.088
5.2 Langfristede markedsoperationer 350.386 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 131 −133
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 4 −2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.353 −1.857
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 438.665 1.347
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 125.028 711
7.2 Andre værdipapirer 313.637 635
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 34.977 0
9 Andre aktiver 258.073 −4.205
Aktiver i alt 1.886.353 −9.326
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 816.309 1.287
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 335.262 16.206
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 190.008 −15.221
2.2 Indlånsfacilitet 81.733 31.425
2.3 Indskud med fast løbetid 63.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 21 2
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 3.001 1.615
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 87.085 −29.118
5.1 Offentlig forvaltning og service 80.934 −28.857
5.2 Andre forpligtelser 6.152 −261
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 41.884 −75
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.354 418
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 11.718 −1.216
8.1 Indlån og andre forpligtelser 11.718 −1.216
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 53.665 0
10 Andre forpligtelser 161.145 1.558
11 Revalueringskonti 296.740 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.886.353 −9.326

Medie- og pressehenvendelser