Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 5. listopadu 2010

9. listopadu 2010

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 5. listopadu 2010 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 0,2 mld. EUR na 177,2 mld. EUR (viz níže).

Mimořádné transakce
Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
4. listopadu 2010 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 60 mil. USD 60 mil. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,6 mld. EUR na 313,6 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 1,3 mld. EUR na 816,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 28,9 mld. EUR na 80,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 36,6 mld. EUR na 383,6 mld. EUR. Ve středu 3. listopadu 2010 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 183,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 178,4 mld. EUR. Rovněž ve středu 3. listopadu 2010 byly splatné termínované vklady o objemu 63,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (oproti 0,3 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 81,7 mld. EUR (oproti 50,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 711 mil. EUR na 125 mld. EUR, a to v důsledku vypořádaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů. V týdnu končícím 5. listopadu 2010 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy cenných papírů 64 mld. EUR a hodnota portfolia drženého v rámci programu nákupu krytých dluhopisů 61 mld. EUR. Obě portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do uplynutí doby splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 15,2 mld. EUR na 190 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 334 412 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 220 253 −592
2.1 Pohledávky za MMF 69 821 −29
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 150 431 −563
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 23 709 −30
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 040 1 235
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 040 1 235
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 528 871 −5 223
5.1 Hlavní refinanční operace 178 350 −5 088
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 350 386 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 131 −133
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 4 −2
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 353 −1 857
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 438 665 1 347
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 125 028 711
7.2 Ostatní cenné papíry 313 637 635
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 34 977 0
9 Ostatní aktiva 258 073 −4 205
Aktiva celkem 1 886 353 −9 326
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 816 309 1 287
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 335 262 16 206
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 190 008 −15 221
2.2 Vkladová facilita 81 733 31 425
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 21 2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 001 1 615
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 87 085 −29 118
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 80 934 −28 857
5.2 Ostatní závazky 6 152 −261
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 41 884 −75
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 354 418
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 11 718 −1 216
8.1 Vklady a ostatní závazky 11 718 −1 216
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 53 665 0
10 Ostatní pasiva 161 145 1 558
11 Účty přecenění 296 740 0
12 Kapitál a rezervní fondy 78 191 0
Pasiva celkem 1 886 353 −9 326

Kontakty pro média