Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 5 listopada 2010 r.

9 listopada 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 5 listopada 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,2 mld euro do poziomu 177,2 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
4 listopada 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 8 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,6 mld euro do poziomu 313,6 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 1,3 mld euro do poziomu 816,3 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 28,9 mld euro do poziomu 80,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 36,6 mld euro do poziomu 383,6 mld euro. W środę 3 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 183,4 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 178,4 mld euro. Również w środę 3 listopada 2010 r. przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 63,5 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na tę samą kwotę, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,1 mld euro (wobec 0,3 mld euro w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 81,7 mld euro (wobec 50,3 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 711 mln euro do poziomu 125 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 5 listopada 2010 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 64 mld euro, a wartość portfela programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61 mld euro. Oba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 15,2 mld euro do poziomu 190 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 334.412 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 220.253 −592
2.1 Należności od MFW 69.821 −29
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 150.431 −563
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 23.709 −30
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.040 1.235
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 19.040 1.235
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 528.871 −5.223
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 178.350 −5.088
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 350.386 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 131 −133
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 4 −2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 28.353 −1.857
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 438.665 1.347
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 125.028 711
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 313.637 635
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 34.977 0
9 Pozostałe aktywa 258.073 −4.205
Aktywa razem 1.886.353 −9.326
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 816.309 1.287
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 335.262 16.206
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 190.008 −15.221
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 81.733 31.425
2.3 Depozyty terminowe 63.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 21 2
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.001 1.615
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 87.085 −29.118
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 80.934 −28.857
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.152 −261
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 41.884 −75
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 1.354 418
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.718 −1.216
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.718 −1.216
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 53.665 0
10 Pozostałe pasywa 161.145 1.558
11 Różnice z wyceny 296.740 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.886.353 −9.326

Kontakt z mediami