Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 5 november 2010

9 november 2010

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 5 november 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 177,2 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
4 november 2010 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,6 miljarder EUR till 313,6 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 1,3 miljarder EUR till 816,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 28,9 miljarder EUR till 80,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 36,6 miljarder EUR till 383,6 miljarder EUR. Onsdagen den 3 november 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 183,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 178,4 miljarder EUR. Onsdagen den 3 november 2010 förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 63,5 miljarder EUR och ny inlåning, till samma belopp och med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,1 miljard EUR (jämfört med 0,3 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 81,7 miljarder EUR (jämfört med 50,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 711 miljoner EUR till 125 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Således uppgick värdet på utestående köp i värdepappersprogrammet och värdet på portföljen för programmet för köp av säkerställda obligationer till 64 miljarder EUR respektive 61 miljarder EUR den vecka som slutade den 5 november 2010. Båda portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 15,2 miljarder EUR till 190 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 334.412 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 220.253 −592
2.1 Fordringar på IMF 69.821 −29
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 150.431 −563
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 23.709 −30
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.040 1.235
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.040 1.235
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 528.871 −5.223
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 178.350 −5.088
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 350.386 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 131 −133
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 4 −2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 28.353 −1.857
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 438.665 1.347
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 125.028 711
7.2 Andra värdepapper 313.637 635
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 34.977 0
9 Övriga tillgångar 258.073 −4.205
Summa tillgångar 1.886.353 −9.326
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 816.309 1.287
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 335.262 16.206
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 190.008 −15.221
2.2 Inlåningsfacilitet 81.733 31.425
2.3 Inlåning med fast löptid 63.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 21 2
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.001 1.615
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 87.085 −29.118
5.1 Offentliga sektorn 80.934 −28.857
5.2 Övriga skulder 6.152 −261
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 41.884 −75
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.354 418
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.718 −1.216
8.1 Inlåning och övriga skulder 11.718 −1.216
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 53.665 0
10 Övriga skulder 161.145 1.558
11 Värderegleringskonton 296.740 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.886.353 −9.326

Kontakt för media