Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 5. novembru 2010

9. novembra 2010

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 5. novembra 2010 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (pozri nižšie) zvýšila o 0,2 mld. EUR na 177,2 mld. EUR.

Mimoriadne operácie
Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
4. novembra 2010 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 60 mil. USD 60 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné ako účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív) sa zvýšil o 0,6 mld. EUR na 313,6 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa zvýšila o 1,3 mld. EUR na 816,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 28,9 mld. EUR na 80,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 36,6 mld. EUR na 383,6 mld. EUR. V stredu 3. novembra 2010 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 183,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 178,4 mld. EUR. V stredu 3. novembra 2010 boli splatné aj termínované vklady v hodnote 63,5 mld. EUR a boli prijaté ďalšie v rovnakej hodnote so splatnosťou jeden týždeň.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) predstavoval 0,1 mld. EUR (v porovnaní s 0,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 81,7 mld. EUR (v porovnaní s 50,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi zvýšil o 711 mil. EUR na 125 mld. EUR. V týždni končiacom sa 5. novembra 2010 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci Programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 64 mld. EUR a hodnota portfólia programu nákupu krytých dlhopisov 61 mld. EUR. Cenné papiere v oboch portfóliách sa účtujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 15,2 mld. EUR na 190 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 334 412 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 220 253 −592
2.1 Pohľadávky voči MMF 69 821 −29
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 150 431 −563
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 23 709 −30
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 040 1 235
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 19 040 1 235
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 528 871 −5 223
5.1 Hlavné refinančné operácie 178 350 −5 088
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 350 386 0
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 131 −133
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 4 −2
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 28 353 −1 857
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 438 665 1 347
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 125 028 711
7.2 Ostatné cenné papiere 313 637 635
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 34 977 0
9 Ostatné aktíva 258 073 −4 205
Úhrn aktív 1 886 353 −9 326
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 816 309 1 287
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 335 262 16 206
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 190 008 −15 221
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 81 733 31 425
2.3 Termínované vklady 63 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 21 2
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 3 001 1 615
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 87 085 −29 118
5.1 Verejná správa 80 934 −28 857
5.2 Ostatné záväzky 6 152 −261
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 41 884 −75
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 354 418
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 11 718 −1 216
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 11 718 −1 216
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 53 665 0
10 Ostatné pasíva 161 145 1 558
11 Účty precenenia 296 740 0
12 Kapitál a rezervy 78 191 0
Úhrn pasív 1 886 353 −9 326
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá