Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2010 m. lapkričio 5 d.

2010 m. lapkričio 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2010 m. lapkričio 5 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepasikeitė.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 0,2 mlrd. eurų – iki 177,2 mlrd. eurų dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, bei dėl likvidumo didinimo operacijų JAV doleriais (žr. toliau).

Ypatingosios operacijos
Atsiskaitymo data Sandorio tipas Suma, kurios terminas baigėsi Nauja suma
2010 m. lapkričio 4 d. 8 dienų likvidumo didinimo JAV doleriais grįžtamasis sandoris 60 mln. JAV dolerių 60 mln. JAV dolerių

Likvidumo didinimo sandorius Eurosistema atliko pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemos vertybiniai popieriai, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius (7.2 straipsnis turto dalyje), padidėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 313,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 816,3 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 28,9 mlrd. eurų – iki 80,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 36,6 mlrd. eurų – iki 383,6 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2010 m. lapkričio 3 d., baigėsi 183,4 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 178,4 mlrd. eurų vertės operacija. Taip pat trečiadienį, 2010 m. lapkričio 3 d., baigėsi 63,5 mlrd. eurų vertės terminuotųjų indėlių terminas ir buvo pritraukta naujų tokios pačios vertės vienos savaitės trukmės indėlių.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 0,1 mlrd. eurų (palyginti su 0,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 81,7 mlrd. eurų (palyginti su 50,3 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Eurosistemos pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai (7.1 straipsnis turto dalyje) padidėjo 711 mln. eurų iki 125 mlrd. eurų dėl įvykdytų pirkimų pagal Vertybinių popierių rinkų programą. Dėl to 2010 m. lapkričio 5 d. pasibaigusią savaitę pagal Vertybinių popierių rinkų programą sukauptų pirkimų ir padengtų obligacijų pirkimo programos portfelio vertė atitinkamai sudarė 64 mlrd. eurų ir 61 mlrd. eurų. Abu portfeliai yra apskaitomi kaip iki išpirkimo termino laikomi vertybiniai popieriai.

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 15,2 mlrd. eurų – iki 190 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 334 412 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 220 253 −592
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 69 821 −29
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 150 431 −563
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 23 709 −30
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 19 040 1 235
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 19 040 1 235
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 528 871 −5 223
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 178 350 −5 088
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 350 386 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 131 −133
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 4 −2
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 353 −1 857
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 438 665 1 347
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 125 028 711
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 313 637 635
8 Valdžios skola eurais 34 977 0
9 Kitas turtas 258 073 −4 205
Visas turtas 1 886 353 −9 326
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 816 309 1 287
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 335 262 16 206
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 190 008 −15 221
2.2 Indėlių galimybė 81 733 31 425
2.3 Terminuotieji indėliai 63 500 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 21 2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 001 1 615
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 87 085 −29 118
5.1 Valdžiai 80 934 −28 857
5.2 Kiti įsipareigojimai 6 152 −261
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 41 884 −75
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 354 418
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 718 −1 216
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 11 718 −1 216
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 53 665 0
10 Kiti įsipareigojimai 161 145 1 558
11 Perkainojimo sąskaitos 296 740 0
12 Kapitalas ir rezervai 78 191 0
Visi įsipareigojimai 1 886 353 −9 326

Kontaktai žiniasklaidai