Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 5. novembra 2010

9. november 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 5. novembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,2 milijarde EUR na 177,2 milijarde EUR.

Izredne operacije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
4. november 2010 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,6 milijarde EUR na 313,6 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 1,3 milijarde EUR na 816,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 28,9 milijarde EUR na 80,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 36,6 milijarde EUR na 383,6 milijarde EUR. V sredo, 3. novembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 183,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 178,4 milijarde EUR. Ravno tako v sredo, 3. novembra 2010, so zapadle vezane vloge v višini 63,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (v primerjavi z 0,3 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 81,7 milijarde EUR (v primerjavi s 50,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 711 milijonov EUR na 125 milijard EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 5. novembra 2010, vrednost akumuliranih nakupov v okviru tega programa znašala 64 milijard EUR, vrednost nakupov v okviru programa nakupov kritih obveznic pa 61 milijard EUR. Oba portfelja se obračunavata po načelu imetja vrednostnih papirjev do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 15,2 milijarde EUR na 190 milijard EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 334.412 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 220.253 −592
2.1 Terjatve do MDS 69.821 −29
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 150.431 −563
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 23.709 −30
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.040 1.235
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.040 1.235
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 528.871 −5.223
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 178.350 −5.088
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 350.386 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 131 −133
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 4 −2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 28.353 −1.857
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 438.665 1.347
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 125.028 711
7.2 Drugi vrednostni papirji 313.637 635
8 Dolg širše države v EUR 34.977 0
9 Druga sredstva 258.073 −4.205
Skupaj sredstva 1.886.353 −9.326
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 816.309 1.287
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 335.262 16.206
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 190.008 −15.221
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 81.733 31.425
2.3 Vezane vloge 63.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 21 2
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.001 1.615
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 87.085 −29.118
5.1 Širša država 80.934 −28.857
5.2 Druge obveznosti 6.152 −261
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 41.884 −75
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.354 418
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 11.718 −1.216
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 11.718 −1.216
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 53.665 0
10 Druge obveznosti 161.145 1.558
11 Računi prevrednotenja 296.740 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.886.353 −9.326

Stiki za medije