Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 5 november 2010

9 november 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 5 november 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,2 miljard naar EUR 177,2 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende operaties (zie hieronder).

Bijzondere operaties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
4 november 2010 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,6 miljard naar EUR 313,6 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 1,3 miljard naar EUR 816,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 28,9 miljard naar EUR 80,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 36,6 miljard naar EUR 383,6 miljard. Op woensdag 3 november 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 183,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 178,4 miljard verrekend. Eveneens op woensdag 3 november 2010 vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 63,5 miljard en werden nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, ter waarde van hetzelfde bedrag aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vergeleken met EUR 0,3 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 81,7 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 50,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 711 miljoen naar EUR 125 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 5 november 2010 respectievelijk EUR 64 miljard en EUR 61 miljard. Beide portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 15,2 miljard naar EUR 190 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 334.412 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 220.253 −592
2.1 Vorderingen op het IMF 69.821 −29
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 150.431 −563
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 23.709 −30
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.040 1.235
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.040 1.235
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 528.871 −5.223
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 178.350 −5.088
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 350.386 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 131 −133
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 4 −2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 28.353 −1.857
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 438.665 1.347
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 125.028 711
7.2 Overige waardepapieren 313.637 635
8 Overheidsschuld, luidende in euro 34.977 0
9 Overige activa 258.073 −4.205
Totaal activa 1.886.353 −9.326
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 816.309 1.287
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 335.262 16.206
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 190.008 −15.221
2.2 Depositofaciliteit 81.733 31.425
2.3 Termijndeposito's 63.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 21 2
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 3.001 1.615
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 87.085 −29.118
5.1 Overheid 80.934 −28.857
5.2 Overige verplichtingen 6.152 −261
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 41.884 −75
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.354 418
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.718 −1.216
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.718 −1.216
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 53.665 0
10 Overige passiva 161.145 1.558
11 Herwaarderingsrekeningen 296.740 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.886.353 −9.326
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media