Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2010. gada 5. novembrī

2010. gada 9. novembrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros rezultātā palielinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 177.2 mljrd. euro; sk. tālāk).

Ārkārtas operācijas
Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2010. gada 4. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 60 milj. ASV dolāru 60 milj. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.6 mljrd. euro (līdz 313.6 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 1.3 mljrd. euro (līdz 816.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 28.9 mljrd. euro (līdz 80.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 36.6 mljrd. euro (līdz 383.6 mljrd. euro). Trešdien, 2010. gada 3. novembrī galvenajai refinansēšanas operācijai 183.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 178.4 mljrd. euro apmērā. Trešdien, 2010. gada 3. novembrī arī termiņnoguldījumiem 63.5 mljrd. euro apmērā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.3 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 81.7 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 50.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 711 milj. euro (līdz 125 mljrd. euro), veicot pirkumus Vērtspapīru tirgu programmas ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2010. gada 5. novembrī, Vērtspapīru tirgus programmas ietvaros veikto pirkumu vērtība un nodrošināto obligāciju pirkšanas programmas portfeļa vērtība bija attiecīgi 64 mljrd. euro un 61 mljrd. euro. Abi portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 15.2 mljrd. euro (līdz 190 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 334,412 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 220,253 −592
2.1 SVF debitoru parādi 69,821 −29
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 150,431 −563
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 23,709 −30
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19,040 1,235
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19,040 1,235
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 528,871 −5,223
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 178,350 −5,088
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 350,386 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 131 −133
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 4 −2
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 28,353 −1,857
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 438,665 1,347
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 125,028 711
7.2 Pārējie vērtspapīri 313,637 635
8 Valdības parāds euro 34,977 0
9 Pārējie aktīvi 258,073 −4,205
Kopā aktīvi 1,886,353 −9,326
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 816,309 1,287
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 335,262 16,206
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 190,008 −15,221
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 81,733 31,425
2.3 Termiņnoguldījumi 63,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 21 2
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 3,001 1,615
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 87,085 −29,118
5.1 Saistības pret valdību 80,934 −28,857
5.2 Pārējās saistības 6,152 −261
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 41,884 −75
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,354 418
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11,718 −1,216
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11,718 −1,216
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 53,665 0
10 Pārējās saistības 161,145 1,558
11 Pārvērtēšanas konti 296,740 0
12 Kapitāls un rezerves 78,191 0
Kopā pasīvi 1,886,353 −9,326

Kontaktinformācija presei