Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 септември 2010 г.

14 септември 2010 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 септември 2010 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) остава практически без изменение – 191,1 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и транзакции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Извънредни транзакции
Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 септември 2010 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 60 млн. щатски долара 60 млн. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 2,2 млрд. евро до 303,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) намаляват с 0,8 млрд. евро до 816 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 4,1 млрд. евро до 92,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение със 73,7 млрд. евро до 482,1 млрд. евро. На 8 септември 2010 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 153,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 153,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на дългосрочна операция по рефинансиране в размер на 39,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 37,9 млрд. евро с матуритет 35 дни. Освен това настъпи падежът на срочни депозити в размер на 61 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в размер на 61 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1 млрд.  евро (при почти нулева стойност през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 49,1 млрд. евро (при 122,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), се увеличават с 237 млн. евро до 122,4 млрд. евро в резултат на заплатени покупки по програмата за пазарите на ценни книжа. Така през седмицата, която приключва на 10 септември 2010 г., стойността на портфейла на програмата за пазарите на ценни книжа и портфейла на програмата за покупка на обезпечени облигации е съответно 61,2 млрд. евро и 61,1 млрд. евро.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 85,2 млрд. евро до 261,4 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 351 970 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 236 725 −943
2.1 Вземания от МВФ 73 471 −250
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 163 254 −693
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 28 160 135
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 810 823
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 810 823
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 592 199 373
5.1 Основни операции по рефинансиране 153 655 595
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 437 465 −1 245
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 025 1 022
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 55 2
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 713 −1 617
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 426 296 2 434
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 122 353 237
7.2 Други ценни книжа 303 943 2 197
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 35 041 0
9 Други активи 254 339 8 826
Общо активи 1 973 255 10 031
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 815 951 −815
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 371 536 11 784
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 261 403 85 150
2.2 Депозитно улеснение 49 071 −73 369
2.3 Срочни депозити 61 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 62 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 1 720 227
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 99 761 −4 039
5.1 Сектор „Държавно управление“ 92 926 −4 100
5.2 Други задължения 6 835 60
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 724 856
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 971 −14
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 16 118 −750
8.1 Депозити, салда и други задължения 16 118 −750
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 711 0
10 Други задължения 163 753 2 782
11 Сметки за преоценка 328 818 0
12 Капитал и резерви 78 191 0
Общо пасиви 1 973 255 10 031
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите