SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. september 2010

14. september 2010

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. september 2010, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) forblev stort set uændret (191,1 mia. euro) som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende transaktioner i amerikanske dollar (se nedenfor).

Ekstraordinære transaktioner
Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. september 2010 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 60 mio. USD 60 mio.

De likviditetstilførende transaktioner blev udført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre værdipapirer, end dem der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 2,2 mia. euro til 303,9 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,8 mia. euro til 816 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 4,1 mia. euro til 92,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 73,7 mia. euro til 482,1 mia. euro. Onsdag den 8. september 2010 udløb en primær markedsoperation på 153,1 mia. euro, og en ny på 153,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb en langfristet markedsoperation på 39,1 mia. euro, og en ny på 37,9 mia. euro med en løbetid på 35 dage blev afviklet. Desuden udløb tidsindskud til en værdi af 61 mia. euro, og der var modtaget nye indskud, med en løbetid på en uge, til en værdi af 61 mia. euro.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 49,1 mia. euro (mod 122,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, som holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 237 mio. euro til 122,4 mia. euro som følge af afviklede opkøb under Securities Markets Programme. I ugen, der sluttede den 10. september 2010, udgjorde værdien af denne sidstnævnte portefølje og porteføljen i forbindelse med programmet til opkøb af covered bonds derfor henholdsvis 61,2 mia. euro og 61,1 mia. euro.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 85,2 mia. euro til 261,4 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 351.970 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 236.725 −943
2.1 Tilgodehavender hos IMF 73.471 −250
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 163.254 −693
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 28.160 135
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 17.810 823
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 17.810 823
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 592.199 373
5.1 Primære markedsoperationer 153.655 595
5.2 Langfristede markedsoperationer 437.465 −1.245
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.025 1.022
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 55 2
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.713 −1.617
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 426.296 2.434
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 122.353 237
7.2 Andre værdipapirer 303.943 2.197
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 35.041 0
9 Andre aktiver 254.339 8.826
Aktiver i alt 1.973.255 10.031
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 815.951 −815
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 371.536 11.784
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 261.403 85.150
2.2 Indlånsfacilitet 49.071 −73.369
2.3 Indskud med fast løbetid 61.000 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 62 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 1.720 227
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 99.761 −4.039
5.1 Offentlig forvaltning og service 92.926 −4.100
5.2 Andre forpligtelser 6.835 60
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.724 856
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 971 −14
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 16.118 −750
8.1 Indlån og andre forpligtelser 16.118 −750
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.711 0
10 Andre forpligtelser 163.753 2.782
11 Revalueringskonti 328.818 0
12 Kapital og reserver 78.191 0
Passiver i alt 1.973.255 10.031