Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 10ης Σεπτεμβρίου 2010

14 Σεπτεμβρίου 2010

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2010, ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν παρουσίασαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη στα 191,1 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου, καθώς και λόγω συναλλαγών παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ (βλ. παρακάτω).

Έκτακτες συναλλαγές
Ημερομηνία αξίας Είδος συναλλαγής Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
9 Σεπτεμβρίου 2010 Αντιστρεπτέα συναλλαγή παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 60 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι συναλλαγές για την παροχή ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της προσωρινής συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 2,2 δισεκ. ευρώ σε 303,9 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 816 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 4,1 δισεκ. ευρώ σε 92,9 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 73,7 δισεκ. ευρώ σε 482,1 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 153,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 153,7 δισεκ. ευρώ. Την ίδια ημέρα έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 39,1 δισεκ. ευρώ, ενώ διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 37,9 δισεκ. ευρώ, διάρκειας 35 ημερών. Επιπλέον, έληξαν καταθέσεις καθορισμένης διάρκειας ύψους 61 δισεκ. ευρώ και έγιναν αποδεκτές νέες καταθέσεις ύψους 61 δισεκ. ευρώ, διάρκειας μίας εβδομάδας.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 1 δισεκ. ευρώ (έναντι σχεδόν μηδενικού ποσού την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 49,1 δισεκ. ευρώ (έναντι 122,4 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ σε 122,4 δισεκ. ευρώ, ως αποτέλεσμα του διακανονισμού αγορών στο πλαίσιο του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων. Έτσι, κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Σεπτεμβρίου 2010 η αξία του χαρτοφυλακίου του Προγράμματος για τις Αγορές Τίτλων και του χαρτοφυλακίου του προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολογιών ήταν 61,2 δισεκ. ευρώ και 61,1 δισεκ. ευρώ αντίστοιχα.

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 85,2 δισεκ. ευρώ σε 261,4 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 351.970 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 236.725 −943
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 73.471 −250
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 163.254 −693
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 28.160 135
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 17.810 823
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 17.810 823
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 592.199 373
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 153.655 595
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 437.465 −1.245
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 1.025 1.022
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 55 2
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 30.713 −1.617
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 426.296 2.434
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 122.353 237
7.2 Λοιποί τίτλοι 303.943 2.197
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 35.041 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 254.339 8.826
Σύνολο ενεργητικού 1.973.255 10.031
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 815.951 −815
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 371.536 11.784
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 261.403 85.150
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 49.071 −73.369
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 61.000 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 62 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 1.720 227
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 99.761 −4.039
5.1 Γενική κυβέρνηση 92.926 −4.100
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 6.835 60
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.724 856
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 971 −14
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.118 −750
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 16.118 −750
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 56.711 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 163.753 2.782
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 328.818 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 78.191 0
Σύνολο παθητικού 1.973.255 10.031