Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 września 2010 r.

14 września 2010 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 września 2010 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) praktycznie się nie zmieniła i pozostała na poziomie 191,1 mld euro w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. poniżej).

Transakcje nadzwyczajne
Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 września 2010 r. Transakcja odwracalna zasilająca w płynność w dolarach amerykańskich, z terminem zapadalności 7 dni 60 mln USD 60 mln USD

Transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 2,2 mld euro do poziomu 303,9 mld euro. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,8 mld euro do poziomu 816 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,1 mld euro do poziomu 92,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 73,7 mld euro do poziomu 482,1 mld euro. W środę 8 września 2010 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 153,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 153,7 mld euro. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 39,1 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 37,9 mld euro, z terminem zapadalności 35 dni. Ponadto przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 61 mld euro oraz przyjęto nowe depozyty na kwotę 61 mld euro, z tygodniowym terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1 mld euro (w porównaniu z bliskim zera wykorzystaniem w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 49,1 mld euro (wobec 122,4 mld euro w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 237 mln euro do poziomu 122,4 mld euro w wyniku rozliczonych zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 września 2010 r. wartość portfela programu dotyczącego papierów wartościowych wyniosła 61,2 mld euro, a wartość portfela programu zakupu obligacji zabezpieczonych wyniosła 61,1 mld euro.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 85,2 mld euro do poziomu 261,4 mld euro.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 351.970 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 236.725 −943
2.1 Należności od MFW 73.471 −250
2.2 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 163.254 −693
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 28.160 135
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.810 823
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe i kredyty 17.810 823
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 592.199 373
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 153.655 595
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 437.465 −1.245
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.025 1.022
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 55 2
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 30.713 −1.617
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 426.296 2.434
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 122.353 237
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 303.943 2.197
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 35.041 0
9 Pozostałe aktywa 254.339 8.826
Aktywa razem 1.973.255 10.031
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 815.951 −815
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 371.536 11.784
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 261.403 85.150
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 49.071 −73.369
2.3 Depozyty terminowe 61.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 62 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 1.720 227
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 99.761 −4.039
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 92.926 −4.100
5.2 Pozostałe zobowiązania 6.835 60
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.724 856
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 971 −14
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 16.118 −750
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 16.118 −750
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 56.711 0
10 Pozostałe pasywa 163.753 2.782
11 Różnice z wyceny 328.818 0
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 78.191 0
Pasywa razem 1.973.255 10.031