Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 september 2010

14 september 2010

Posten die niet verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 september 2010 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) bleef vrijwel onveranderd op EUR 191,1 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

Bijzondere transacties
Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 september 2010 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 60 miljoen USD 60 miljoen

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 2,2 miljard naar EUR 303,9 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 816 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 4,1 miljard naar EUR 92,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 73,7 miljard naar EUR 482,1 miljard. Op woensdag 8 september 2010 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 153,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 153,7 miljard verrekend. Op dezelfde datum verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 39,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 37,9 miljard, met een looptijd van 35 dagen, verrekend. Daarnaast vervielen termijndeposito’s ter waarde van 
EUR 61 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van EUR 61 miljard met een looptijd van één week aangetrokken.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1 miljard (vergeleken met vrijwel nihil in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 49,1 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 122,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 237 miljoen naar EUR 122,4 miljard ten gevolge van verrekende aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”). Derhalve bedroeg de waarde van de portefeuille van het Programma voor de effectenmarkten en die van de portefeuille van het aankoopprogramma van gedekte obligaties in de week die eindigde op 10 september 2010 respectievelijk EUR 61,2 miljard en EUR 61,1 miljard.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 85,2 miljard naar EUR 261,4 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 351.970 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 236.725 −943
2.1 Vorderingen op het IMF 73.471 −250
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 163.254 −693
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 28.160 135
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 17.810 823
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 17.810 823
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 592.199 373
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 153.655 595
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 437.465 −1.245
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.025 1.022
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 55 2
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.713 −1.617
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 426.296 2.434
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 122.353 237
7.2 Overige waardepapieren 303.943 2.197
8 Overheidsschuld, luidende in euro 35.041 0
9 Overige activa 254.339 8.826
Totaal activa 1.973.255 10.031
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 815.951 −815
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 371.536 11.784
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 261.403 85.150
2.2 Depositofaciliteit 49.071 −73.369
2.3 Termijndeposito's 61.000 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 62 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 1.720 227
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 99.761 −4.039
5.1 Overheid 92.926 −4.100
5.2 Overige verplichtingen 6.835 60
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.724 856
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 971 −14
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 16.118 −750
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 16.118 −750
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.711 0
10 Overige passiva 163.753 2.782
11 Herwaarderingsrekeningen 328.818 0
12 Kapitaal en reserves 78.191 0
Totaal passiva 1.973.255 10.031