Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 september 2010

14 september 2010

Items not related to monetary policy operations

Den vecka som slutade den 10 september 2010 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) var nästan oförändrad på 191,1 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserade transaktioner i US-dollar (se nedan).

Extra transaktioner
Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 september 2010 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i US-dollar 60 miljoner USD 60 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swap line) som ECB har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 2,2 miljarder EUR till 303,9 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 816 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 4,1 miljarder EUR till 92,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 73,7 miljarder EUR till 482,1 miljarder EUR. Onsdagen den 8 september 2010 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 153,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 153,7 miljarder EUR. Samma dag förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 39,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 37,9 miljarder EUR, med en löptid på 35 dagar. Dessutom förföll även inlåning med fast löptid till ett belopp på 61 miljarder EUR och ny inlåning, till ett belopp av 61 miljarder EUR, med en löptid på en vecka, erhölls.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1 miljard EUR (jämfört med nästan noll föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 49,1 miljarder EUR (jämfört med 122,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 237 miljoner EUR till 122,4 miljarder EUR som resultat av avvecklade köp inom värdepappersprogrammet. Därför uppgick värdet på portföljerna värdepappersprogrammet och programmet för köp av säkerställda obligationer till 61,2 miljarder EUR respektive 61,1 miljarder EUR den vecka som slutade den 10 september 2010.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 85,2 miljarder EUR till 261,4 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 351.970 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 236.725 −943
2.1 Fordringar på IMF 73.471 −250
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 163.254 −693
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 28.160 135
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.810 823
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.810 823
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 592.199 373
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 153.655 595
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 437.465 −1.245
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.025 1.022
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 55 2
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.713 −1.617
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 426.296 2.434
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 122.353 237
7.2 Andra värdepapper 303.943 2.197
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 35.041 0
9 Övriga tillgångar 254.339 8.826
Summa tillgångar 1.973.255 10.031
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 815.951 −815
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 371.536 11.784
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 261.403 85.150
2.2 Inlåningsfacilitet 49.071 −73.369
2.3 Inlåning med fast löptid 61.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 62 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 1.720 227
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 99.761 −4.039
5.1 Offentliga sektorn 92.926 −4.100
5.2 Övriga skulder 6.835 60
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.724 856
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 971 −14
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 16.118 −750
8.1 Inlåning och övriga skulder 16.118 −750
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.711 0
10 Övriga skulder 163.753 2.782
11 Värderegleringskonton 328.818 0
12 Eget kapital 78.191 0
Summa skulder 1.973.255 10.031
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media