Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. septembra 2010

14. september 2010

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. septembra 2010, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) ostalo skoraj nespremenjeno na ravni 191,1 milijarde EUR.

Izredne transakcije
Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. september 2010 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 60 mio USD 60 mio USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko (ECB) in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 2,2 milijarde EUR na 303,9 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 816 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 4,1 milijarde EUR na 92,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in°4) se je povečalo za 73,7 milijarde EUR na 482,1 milijarde EUR. V sredo, 8. septembra 2010, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 153,1 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 153,7 milijarde EUR. Na isti dan je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 39,1 milijarde EUR in poravnana je bila nova v višini 37,9 milijarde EUR z zapadlostjo 35 dni. Na isti dan so zapadle tudi vezane vloge v višini 61 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge z zapadlostjo en teden v višini 61 milijard EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1 milijardo EUR (v primerjavi s skoraj nič prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 49,1 milijarde EUR (v primerjavi z 122,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 237 milijonov EUR na 122,4 milijarde EUR, potem ko so bili poravnani nakupi v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev. Tako je v tednu, ki se je končal 10. septembra 2010, vrednost portfelja programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 61,2 milijarde EUR, vrednost portfelja programa nakupov kritih obveznic pa 61,1 milijarde EUR.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 85,2 milijarde EUR na 261,4 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 351.970 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 236.725 −943
2.1 Terjatve do MDS 73.471 −250
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 163.254 −693
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 28.160 135
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.810 823
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.810 823
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 592.199 373
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 153.655 595
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 437.465 −1.245
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.025 1.022
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 55 2
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.713 −1.617
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 426.296 2.434
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 122.353 237
7.2 Drugi vrednostni papirji 303.943 2.197
8 Dolg širše države v EUR 35.041 0
9 Druga sredstva 254.339 8.826
Skupaj sredstva 1.973.255 10.031
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 815.951 −815
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 371.536 11.784
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 261.403 85.150
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 49.071 −73.369
2.3 Vezane vloge 61.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 62 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 1.720 227
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 99.761 −4.039
5.1 Širša država 92.926 −4.100
5.2 Druge obveznosti 6.835 60
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.724 856
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 971 −14
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 16.118 −750
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 16.118 −750
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.711 0
10 Druge obveznosti 163.753 2.782
11 Računi prevrednotenja 328.818 0
12 Kapital in rezerve 78.191 0
Skupaj obveznosti 1.973.255 10.031
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije